ไม่โทษตัวเอง

พระสัญญาในการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าเป็นนิรันดร

Intimacy Tuesday 22 January 2019 “เขาทั้งหลายร้องขอ แล้วพระองค์ทรงนำนกคุ่มมา และทรงให้พวกเขาอิ่มด้วยอาหารจากฟ้า พระองค์ทรงเปิดหิน แล้วน้ำก็ไหลออกมา มันไหลไปเป็นแม่น้ำในที่แห้งแล้ง เพราะพระองค์ทรงระลึกถึงพระสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์ และอับราฮัมผู้รับใช้ของพระองค์” ‭‭สดุดี‬ ‭105:40-42‬ ‭THSV11‬‬ https://www.bible.com/174/psa.105.40-42.thsv11 + พระสัญญาของพระเจ้าเป็นนิรันดร์ ในเรื่องการดูแล ที่มาจากพระองค์ พระองค์ประทาน มานา พระองค์ประทานนกคุ่ม พระองค์ประทานน้ำ ให้แก่พวกเขา การดูแลตามความจำเป็นในชีวิตไม่เคยหมดไป + พระบิดาก็ดูแลเราเช่นนั้น เราอาจเผชิญหลายความ ยากลำบาก ที่เข้ามาในชีวิต แต่ พระสัญญาของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยน คือ จะดูแลชีวิตเราอย่างดี และจะนำเราไปสู่พระทัยของพระองค์ สรรเสริญพระเจ้า พระเยซู อาเมน

พระบิดา ปกป้องดูแลฝูงแกะของพระองค์ด้วยความรัก มั่นคง

Intimacy Monday 21 January 2019 “แล้วพระองค์ทรงนำอิสราเอลออกไป พร้อมกับเงินและทองคำ และไม่มีสักคนหนึ่งในเผ่าของพระองค์สะดุด เมื่อเขาทั้งหลายจากไป อียิปต์ก็ยินดี เพราะอียิปต์หวาดกลัวอิสราเอล พระองค์ทรงกางเมฆเป็นเครื่องกำบัง และไฟให้ความสว่างเวลากลางคืน” ‭‭สดุดี‬ ‭105:37-39‬ ‭THSV11‬‬ https://www.bible.com/174/psa.105.37-39.thsv11 + พระบิดา ปกป้องดูแลฝูงแกะของพระองค์ด้วยความรัก มั่นคง เมื่ออิสราเอลออกจากอียิปต์ พวกเขารับการปกป้องจาก ฟาโรห์ และผ่านเหตุการณ์ที่ยากลำบากเหล่านั้นมาได้ + พระองค์ดูแลพวกเขาด้วยเสาเมฆและเสาเพลิง ตลอดช่วงเวลา ที่พวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร + พระบิดาก็ดูแลเราเช่นนั้น พระองค์จัดสรรสิ่งดีต่างๆ มากมายเข้ามาในชีวิตเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราก็ช่วยเราในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในพระทัยของพระองค์ด้วย ขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่ง

พระเจ้านำภัยพิบัติ10ประการเพื่อเป็นแผนงานนำความรอดมาถึงอิสราเอล

Intimacy Sunday 20 January 2019 สดด105:27-36 + เหตุการณ์ภัยพิบัติทั้ง 10 ประการ ที่พระองค์จัดการกับกษัตริย์อียิปต์ท่มีใจแข็งกระด้าง. + พระองค์ใช้ โมเสสและอาโรน เพื่อจะให้ดข้าทั้งสองไปร้องทูลต่อฟาโรห์ + พระพระเจ้าให้หน้าที่รับผิดชอบแก่เรา และเราเองก็ทำหน้าที่นั้นอย่างซื่อสัตย์ แม้ว่าจะมีอุปสรรค เข้ามา ทั้งจากเหตุการณ์ภายนอก รวมถึง ท่าทีของภายในของเรา ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้น + โมเสสและอาโรนคงไม่ต่างกัน ความกลัว และการถูกกดดันจากชนชาติอิสราเอลด้วยกันก็ยังมีอยู่. + ที่สุดแล้ว เมื่อเราตัดสินใจทำตามพระทัยของพระองค์ พระองค์ก็ทำตามที่พระองค์สัญญาเอาไว้ทั้งหมด เมื่อเรามีความวางใจในพระนามพระองค์  พระองค์ก็จะทำให้สำเร็จ แน่นอน อย่าแพ้ใจไปก่อน ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นกำลังให้แก่เรา ทุกๆเวลา อาเมน