อยู่กับพระบิดาบนสวรรค์

Intimacy Tuesday 22 May 2018  “สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โดยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์ ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่ เข้าในความหวังที่ยั่งยืน โดยการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ และเข้าในมรดก ซึ่งไม่เสื่อมสลายและไร้มลทิน และไม่ร่วงโรย ซึ่งได้เก็บรักษาไว้ในสวรรค์แล้วเพื่อพวกท่าน” ‭‭1 เปโตร‬ ‭1:3-4‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.1.3-4.thsv11   + ชัยชนะในการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ทำให้เราบังเกิดใหม่ และมีความหวังที่ยั่งยืน  เรามีชีวิตอยู่พระเยซูคริสต์ และรับมรดกนิรันดร์ร่วมกับพระองค์ ในสวรรค์นิรันดร์   + เป็นข้อสรุปในการดำเนินชีวิตของเราตั้งแต่เริ่มเชื่อจนถึงการมีชีวิตนิรันดร์ ร่วมกับพระองค์บนแผ่นดินสวรรค์ ขอบคุณพระเยซูคริสต์สำหรับพระคุณนี้ และขออย่าให้ลูกพลาดจากทางพระองค์เลย