ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมเนื้อหนัง

Intimacy Friday 17 August 2018  “เพราะว่าพวกเขาพูดโอ้อวดอย่างเลื่อนลอย และใช้กิเลสตัณหาของเนื้อหนัง ดักจับคนทั้งหลายที่กำลังหนีไปจากพวกที่ดำเนินชีวิตในความหลงผิด” ‭‭2 เปโตร‬ ‭2:18‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/2pe.2.18.thsv11   + เมื่อเราไม่ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมอยู่เหนือเนื้อหนังของเรา เนื้อหนังก็จะเป็นใหญ่กว่าและจะไปตอยานอง กิเลสตัณหาต่างๆ ที่ ผู้สอนเท็จพยายามจะล่อลวงเรา  + และผู้ที่กำลังจะทิ้งทางพระองค์ก็เช่นกัน ก็จะยิ่งถูกล่อลวงได้ง่ายขึ้นไป อีก เราต้องขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเหลือ ปกป้องเรา อยู่เสมอ เราต้องไวที่จะได้ยินเสียงผู้เลี้ยงของเรา ใกล้ชิดพระองค์อยู่เสมอ ด้วย