ใคร่ครวญพระวจนะ

แต่ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์นั้นดำรงอยู่

Intimacy Monday 24 December 2018 “แต่ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์นั้นดำรงอยู่ ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลต่อผู้ที่ยำเกรงพระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์ต่อหลานเหลน ต่อผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์ และต่อผู้ที่ระลึกถึงข้อบังคับของพระองค์เพื่อจะทำตาม” ‭‭สดุดี‬ ‭103:17-18‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/psa.103.17-18.thsv11 + เพราะความรักที่พระบิดามีให้แก่เรา เราจึงมีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ เพราะความรักของพระองค์เป็นนิรันดร์ เราจึงมัความมั่นใจแบะมั่นคงในการเดินติดตามพระองค์ เพราะพระทัยของพระองค์บริบูรณ์และพร้อมที่จะให้แก่เราเสมอ + เมื่อเราตอบสนองความรักมั่นคงของพระองค์อย่างถูกต้อง เราจะดำเนินชีวิตในความยำเกรง ไม่ทำให้พระองค์เสียใจ แต่ให้ทุกอย่างอยู่ในพระทัยของพระองค์ + และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เรารักษาพระวจนะในชีวิตให้เกิดเป็นจริงได้ ด้วยพระคุณของพระองค์

เชื่อฟังนายฝ่ายโลกอย่างเชื่อฟังพระคริสต์

Intimacy Monday 26 November 2018 “ท่านทั้งหลายที่เป็นทาส จงเชื่อฟังนายฝ่ายโลกด้วยความเกรงกลัว ตัวสั่นและด้วยจริงใจ เหมือนที่ทำต่อพระคริสต์ ไม่เฉพาะแต่ขณะอยู่ในสายตาอย่างพวกประจบสอพลอ แต่เหมือนอย่างทาสของพระคริสต์ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยความเต็มใจ จงรับใช้นายด้วยความกระตือรือร้น อย่างที่ทำต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่ทำต่อมนุษย์ เพราะพวกท่านรู้ว่าใครทำความดีอะไรไว้ ก็จะได้รับอย่างนั้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าทาสหรือไท” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:5-8‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/eph.6.5-8.thsv11 + ภาพการเชื่อฟังที่พระบิดาได้วางแบบไว้ให้แก่เรา คือการเชื่อฟังตามบทบาท หน้าที่ ในฐานะ่เราที่อยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีสิทธิอำนาจ + แม้ว่าบริบท ทาสจะไม่มีในปัจจุบัน แต่หลักการยังเหมือนเดิมคือเชื่อฟังด้วยใจจริงเหมือนที่เราเชื่อฟังพระคริสต์ + สิ่งสำคัญคือ การเชื่อฟังและทำทุกอย่างเหมือนทำให้แก่พระเจ้า พระเยซูคริสต์ เราจึงสามารถทุกอย่างดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ และเรารู้ว่าเราจะได้การอวยพรกลับอย่างแน่นอน อาเมน

จงให้เกียรติบิดามารดา ตามพระบัญญัติพระเจ้า

Intimacy Sunday 25 November 2018 ““จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า” นี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วย “เพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลก” ส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นบิดา อย่ายั่วบุตรของท่านให้เกิดโทสะ แต่จงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:2-4‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/eph.6.2-4.thsv11 + พระวจนะให้เราให้เกียรติบิดา มารดา เสมอ เป็นสิ่งที่พระบิดาได้กำหนดไว้ในบัญญัติ สิบประการด้วย เพื่อเราทั้งหลายจะได้ไปดรมาดีบนแผ่นดินโลก  และทำให้เรามีอายุยืนยาว + ไม่ว่า บิดามารดาจะเชื่อในพระเยซูคริสต์ เราก็ต้องให้เกียรติท่านเสมอ ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์จะช่วยให้บิดามารดามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และเราจะให้เกียรติท่านเสมอไป ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ คุณพ่อคุณแม่ ที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามาอย่างดีจนเรามีมาถึงทุกวันนี้