แสวงหาพระเจ้า

จงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปน

เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปน เพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอด 1 เปโตร 2:2 THSV11 https://bible.com/bible/174/1pe.2.2.THSV11

ฟีเลโมน 1:6

ฟีเลโมน 1:6 THSV11 ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้การที่ท่านมีส่วนร่วมในความเชื่อจะเกิดผลมากในความรู้ซึ้งถึงสิ่งดีทุกอย่างที่เรามีในพระคริสต์ เติบโตในพระคริสต์ ชีวิตอธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ งานพระวิญญาณบริสุทธิ์