เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะ

Intimacy Saturday 14 July 2018 “และไม่เป็นเหมือนผู้ใช้อำนาจบาตรใหญ่ข่มขี่ผู้ที่อยู่ในความดูแล แต่ให้เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้น” ‭‭1 เปโตร‬ ‭5:3‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.5.3.thsv11   + พระบิดาปรารถนาให้เรา ดูแลฝูงแกะของพระองค์ และให้เราใช้ความรัก การเป็นแบบอย่าง แห่งชีวิต ในการดูแลฝูงแกะ พระองค์ไม่ปรารถนาให้เราใช้อำนาจใดๆ  แต่ไปโดยพระคุณความรักของพระองค์   + เราจะเป็นแบบอย่างให้ก็ต้องยอมให้ พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาทำงานอย่างเต็มขนาด เพื่อเราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์