เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

Intimacy Wednesday 20 June 2018 “ในที่สุดนี้ ท่านทั้งหลายจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เห็นอกเห็นใจกัน รักกันฉันพี่น้อง มีจิตใจอ่อนโยนและถ่อมตัว” ‭‭1 เปโตร‬ ‭3:8‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.3.8.thsv11   + แม้ว่าเราแต่ละคนจะมีความหลายในพระเยซูคริสต์ แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ พระบิดาปรารถนาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเรา โดยมีความเห็นอกเห็นใจ มีความรักกันฉันพี่น้อง ให้เกิดขึ้นแก่เรา    + การที่เรามีจิตใจอ่อนโยนและถ่อมตัวจะยิ่งช่วยให้เราดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ได้เป็นอย่างดี ขอกำลังจากพระวิญญาณนำให้เราเป็นเช่นนั้น อาเมน