พระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 3 ผู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเรา

พระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 3 ผู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเรา       วันที่เราได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเรา ณ วินาทีนั้น เรารู้ได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จเข้ามาในชีวิตของเราแล้ว แต่ในเวลานั้นเราอาจจะยังไม่ได้รู้สีกแตกต่างจากเดิมมากนัก แต่นี่เป็นความจริง คือพระวิญญาณได้เข้ามาอยู่ในเราแล้ว เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูคริสต์ได้สัญญาที่ประทานให้แก่ผู้เชื่อทุกคน ผ่านคำอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิต        สิ่งสำคัญของคำอธิษฐานนี้คือ “ การเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่ผู้เดียว และพระเยซูคือผู้เดียวที่เข้ามาชำระความบาปทั้งสิ้นในชีวิตเรา และเราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาป และยินดีมอบชีวิตเราให้พระเยซู เพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง รวมถึงตัวเราด้วย “       ดังนั้นกระบวนการ การเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ได้เริ่มต้น ณ จุดนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งก็คือพระเยซู ซึ่งก็คือพระบิดา พระเจ้าของเรา ก็จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา นำเอาสิ่งไม่ดีต่าง  ๆ ออกไปจากชีวิต และค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น วันต่อวันดังที่พระวจนะได้กล่าวไว้        ‘ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น ‘ 2 โครินธ์ …

พระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 3 ผู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเรา Read More »