การทนทุกข์ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์

  การทนทุกข์ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์         ความเชื่อในพระเยซูคือการที่เราได้ยอมมอบชีวิตของเราเองแก่พระองค์ คือการยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวและพระองค์เองมาตายไถ่บาปให้แก่ชีวิตของเรา        คริสเตียนจำนวนมากปรารถนารับพระพรอันอุดมที่พระองค์สัญญาจะประทานให้ผ่านถ้อยคำทางพระคัมภีร์ ( The Holy Bible ) ซึ่งเป็นพระวจนะที่คริสเตียนใช้ยึดถือ โดยที่ละเลยถ้อยคำอีกหลายตอนที่กล่าวถึงการตัดสินใจเดินติดตามพระเยซูคริสต์ จำเป็นต้องแลกกับอีกหลายในชีวิต หนึ่งในนั่นก็คือการทนทุกข์ หรือการถูกข่มเหงเพราะความเชื่อ         มีเรื่องราวมากมายในอดีต ที่เกิดขึ้นกับพี่่น้องผู้เชื่อ ตลอดพระคัมภีร์ อันที่จริงแล้ว พระเยซูคริสต์ก็เป็นผู้แรกที่ถูกข่มเห่ง พระองค์ปรารถนาทำตามน้ำพระทัยพระบิดามากกว่า ธรรมเนียม ธรรมบัญญัติของคนยิว ที่ยังขาดความเข้าใจในเวลานั้น แต่พระองค์ก็ไม่ได้ถือโทษ โกรธพวกเขา    “ถ้าพวกท่านถูกด่าเพราะพระนามของพระคริสต์ พวกท่านก็เป็นสุข เพราะว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริคือพระวิญญาณของพระเจ้า สถิตกับพวกท่าน” ‭‭1 เปโตร‬ ‭4:14‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.us/174/1pe.4.14.thsv11       เมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ เราต้องอธิษฐานให้เรามีกำลังที่จะเผชิญการทนทุกข์ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งไม่มีอาจรู้ได้ และเราเองก็ไม่ได้มีความอยากให้เกิดสิ่งเหล่านั้น ในชีวิตของเรา แต่สิ่งที่เราเห็นได้จากพระวจนะคือ ผู้เชื่อในพระเยซูจะถูกข่มเหง แต่เมื่อเขายืนหยัดสู้ทนได้ …

การทนทุกข์ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์ Read More »