เช้ามาอธิษฐาน

ยอห์น 15:5

ยอห์น 15:5 THSV11 เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย

ยากอบ 1:5

ยากอบ 1:5 TH1971 ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ

ฟีเลโมน 1:6

ฟีเลโมน 1:6 THSV11 ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้การที่ท่านมีส่วนร่วมในความเชื่อจะเกิดผลมากในความรู้ซึ้งถึงสิ่งดีทุกอย่างที่เรามีในพระคริสต์ เติบโตในพระคริสต์ ชีวิตอธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ งานพระวิญญาณบริสุทธิ์