อย่าต่อว่ากันและกัน

Intimacy Friday 11 May 2018  “พี่น้องทั้งหลาย อย่าบ่นว่ากันและกัน เพื่อจะได้ไม่ต้องถูกพิพากษา นี่แน่ะ องค์พระผู้พิพากษาทรงยืนอยู่ที่หน้าประตูแล้ว” ‭‭ยากอบ‬ ‭5:9‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/jas.5.9.thsv11   + พระบิดาให้ความสำคัญกับพี่น้อง ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ เหมือนเรา มิให้บ่นต่อว่ากันและกัน พระองค์รู้ว่ายังไม่มีใครสมบูรณ์ และยังมีความผิดพลาด ล้มเหลว อยู่ แค่ก็ไม่เป็นเหตุให้ ต้องต่อวันกัน หรือขัดเคืองใจ และไม่ให้อภัยกัน   + การเตือนสติ แตกต่างจากการบ่นต่อว่า ดังนั้นเราต้องแยกแยะให้ออก    + พระบิดาผู้จะทรงพิพากษาทั้งสิ้น ในวาระสุดท้าย นี้ เราต้องสำรวจตัวเราเสมอ ไม่ทำให้พระองค์เสียใจ ไม่ทำผิดต่อพอพระทัยพระองค์ ขอพระวิญญาณช่วยลูกด้วย