อย่ากลับไปเกลือกกลั้วบาป

Intimacy Monday 20 August 2018  “เพราะว่าถ้าพวกเขาไม่ได้รู้จักทางชอบธรรมนั้นเสียเลย ก็ยังจะดีกว่าที่พวกเขาได้รู้แล้ว แต่กลับหันหลังให้วิสุทธิบัญญัติที่ทรงมอบแก่พวกเขานั้น” ‭‭2 เปโตร‬ ‭2:21‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/2pe.2.21.thsv11 “สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาก็เป็นไปตามสุภาษิตซึ่งเป็นความจริงที่ว่า “สุนัขเลียกิน สิ่งที่มันสำรอกออกมา” และ “สุกรที่คนล้างมันให้สะอาดแล้ว กลับลุยลงไปนอนในโคลนอีก”” ‭‭2 เปโตร‬ ‭2:22‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/2pe.2.22.thsv11   + ถ้าผู้เชื่อไม่รักษาชีวิตให้ติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว ก็ยากที่จะดำเนินชีวิตด้วยกำลังของตนเเอง ท้ายสุดเมื่อโดนล่อลวง ให้ตอบสนองเนื้อหนัง เขาก็แทบจะล้มลงในทันที เพราะดำเนินตามเนื้อหนังง่ายกว่าดำเนินในฝ่ายวิญญาณมากนัก ดังสุภาษิตที่กล่าวไว้  + พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้พระองค์เป็นกำังแก่เรา ทุกๆเวลา