อธิษฐาน

เราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์

เราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์ และนำเขาออกจากแผ่นดินนั้น ไปยังแผ่นดินที่อุดม กว้างขวาง เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ อพย 3 : 8 พระเจ้ารู้ทุกสิ่งที่เราเผชิญอยู่ และพระองค์มีแผนการและพร้อมที่จะช่วยเราอยู่ตลอดเวลา เมื่อเราเองได้ไว้วางใจในพระองค์ ด้วยสิ้นสุดจิต สุดใจแล้ว เราจะได้รับความช่วยเหลือ ในเวลาอันเหมาะสม พระองค์สัญญาว่าจะได้เราได้รับทุกสิ่งตามพระสัญญาของพระองค์ ดังนั้นเราต้องไว้วางใจในพระนามของพระองค์ ด้วย พระเจ้าทราบถึงสิ่งที่อิสราเอลกำลังประสบอยู่ และพระองค์สัญญาผ่านโมเสสคือคนที่พระองค์เลือกเพื่อจะไปทำให้พันธกิจของพระองค์ผ่านชนชาติอิสราเอลนั้นสำเร็จ

เราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้า

แล้วพระองค์ตรัสอีกว่า “เราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ” โมเสสปิดหน้าเพราะกลัว ไม่กล้ามองดูพระเจ้า อพย 3 : 6 พระเจ้าทราบทุกสิ่ง ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา พระเจ้าเป็นพระบิดาผู้สร้างเราทั้งหลายมาด้วยความรัก พระองค์บริสุทธิ์ และเป็นที่ยำเกรงแม้แต่โมเสสก็มิกล้าที่จะมองพระองค์ พระองค์บริสุทธิ์และปรารถนาให้เราบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน พระองค์ปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตใกล้ชิดพระองค์ และเมื่อถึงช่วงเวลานึงพระองค์จะสำแดงพระองค์เองแก่เรา เราอยู่ในยุคที่พระวิญญาณอยู่ในเรา เราเองจึงไม่จำเป็นต้องกลัวสิ่งใด และเราเองก็ปราถรนาที่จะใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นทุกวัน เพราะเรารักและวางใจในพระนามของพระองค์

เพราะว่าตรงที่เจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์

พระองค์ตรัสว่า “อย่าเข้ามาใกล้ที่นี่ ถอดรองเท้าของเจ้าออกเสีย เพราะว่าตรงที่เจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์” อพย 3 :5 เมื่อพระยาเวห์เริ่มต้นที่จะเข้ามาใกล้และพูดคุยกับโมเสส การที่พระองค์ลงมาสถิตในบริเวณพุ่มไม้ที่ไม้ไฟอยู่ เป็นพื้นที่แห่งความบริสุทธิ์ และเป้นที่ยำเกรง โมเสสแม้ว่าในอนาคตจะเป็นผู้ที่พระองค์ได้เลือกและใช้ท่านอย่างมาก ก้าวย่างแรก ท่านยังต้องถ่อมตัวและจำนนต่อความบริสุทธิ์ของพระองค์ เมื่อเรานมัสการและอยู่ในบรรยากาศที่พระวิญญาณ สถิตและทำงานภายในวิญญาณจิต เราจะสัมผัสการทรงสถิต สันติสุข การเต็มล้น ความบริสุทธิ์ ความรักที่เต็มบริบูรณ์จากพระองค์ได้อย่างมากมาย นั่นทำให้เรา รับการแตะต้อง และอยากที่จะทำในสิ่งที่เป็นพระทัยของพระองค์ ให้ได้มากขึ้น ตัวอย่างที่โมเสส ได้รับการเรียก และทำในสิ่งที่พระองค์ใช้ท่านให้ทำ ไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหน เมื่อพระบิดารับรองแล้ว ทุกสิ่งล้วนจะสำเร็จได้