อธิษฐานอย่างไม่ลดละ

คำอธิษฐานที่ได้รับแล้ว ตอนที่ 2 

คำอธิษฐานที่ได้รับแล้ว ตอนที่ 2 หลังจากที่เราได้ศึกษาไปแล้วก่อนหน้านี้ในเรื่องคำอธิษฐานที่ได้รับแล้ว ตอนที่ 1  วันนี้เราจะมาดูกันต่อในตอนที่ 2 ในพระวจนะ ‘อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ ‘ ฟีลิปปี 4:6-7 https://www.bible.com/bible/174/PHP.4.6-7 ในพระธรรมตอนนี้ที่เราจะกล่าวถึงในประเด็นต่อไป ประการที่สอง ให้เราอธิษฐาน วิงวอนและขอบพระคุณ เมื่อเราเมื่อความกระวนกระวายใจ เมื่อเราไดบอกทุกเรื่องราวของเราให้กับพระบิดาของเราได้รู้แล้วนั้น สิ่งที่สำคัญต่อมาคือการที่เราได้ทำใน สามสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่มีพลังเป็นอย่างมากและพระวจนะก็ได้รับรองเองไว้แล้ว ให้เราอธิษฐานต่อพระบิดา     สิ่งแรกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพึ่งพา ให้พระบิดาได้ช่วยนำเราในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่า แม้พระพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า แต่พระองค์เองก็ยังใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอธิษฐานกับพระบิดา ดังนั้นเราเองยังเป็นมนุษย์ที่ยังอ่อนกำลังได้ในบางสถานการณ์ เราจึงควรที่จะต้องให้เวลากับพระบิดาในการอธิษฐาน ยิ่งเราอธิษฐานมากเท่าใด เราก็จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านคำอธิษฐานที่เราได้อธิษฐาน นี้    เราจึงต้องจัดเวลาอย่างเจาะจงในการ อธิษฐานต่อพระเจ้าเสมอ หลายครั้งเรามักอธิษฐานในเวลาที่จวนเจียนมากเกินไป ทำให้เราเองพลาดที่จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เพราะความใจร้อนและการไม่ได้รอคอยคำตอบจากพระองค์ การ อธิษฐานเป็นการสร้างความเชื่อและความไว้วางใจที่เรามีกับพระองค์ บางครั้งต้องใช้เวลาในกาอธิษฐานกับพระองค์ ไม่สามารถจะรีบ  ๆ ที่จะขอเพียงอย่างเดียวได้   …

คำอธิษฐานที่ได้รับแล้ว ตอนที่ 2  Read More »

คำอธิษฐานที่ได้รับแล้ว ตอนที่ 1 

คำอธิษฐานที่ได้รับแล้ว ตอนที่ 1           สิ่งหนึ่งของความยิ่งใหญ่ที่พระบิดาพระเจ้าของเราประทานให้แก่เรานั้นคือ พระองค์ประทานให้เรามีสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้า และพระองค์ยังประทานเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการทำกิจการที่ยิ่งใหญ่นั่นคือ “ คำอธิษฐาน “ คำอธิษฐานที่พระองค์ได้ให้แก่เรานั้นสามารถที่จะต่อสู้กับโลกฝ่ายวิญญาณได้อย่างเกิดผลที่สุดและในขณะเดียวกันคำอธิษฐานนี้ก็สามารถช่วยเราในการทะลุทะลวงกิจการ ธุรกิจและการงานต่าง  ๆ บนโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย พระเจ้าได้มอบคำอธิษฐานให้แก่ลูก ๆ ของพระองค์คือเราทั้งหลายเพื่อให้เราได้อธิษฐาน ตามที่พระองค์ปรารถนาและช่วยให้ทุกสิ่งในชีวิตเราดำเนินอยู่ในทางของพระองค์ ในพระวจนะตอนหนึ่งได้อธิบายเรื่องราวคำอธิษฐานได้อย่างดีมากและช่วยให้เราเข้าใจในมิติของคำอธิษฐานที่เรากำลังอธิษฐานต่อพระองค์ ในพระธรรมฟิลิปปี 4 : 6-7 ‘อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ ‘ https://www.bible.com/bible/174/PHP.4.6-7    อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงการอธิษฐาน ในพระธรรมตอนนี้ที่เราเองควรต้องนำมาใช้ในชีวิตการอธิษฐาน เมื่อได้อ่านแล้ว เราพบว่ามีอย่างน้อย 3 สิ่งที่เราควรต้องกระทำในคำอธิษฐาน ของเรา เมื่อเราเองนั้นอาจกำลังเผชิญเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิต อาจเป็นภาระที่หนัก หรือความลำบาก หรือปัญหาต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งความกังวลใจของเรา พระคำตอนนี้ได้นำวิธีของพระเจ้ามาถึงเราและเราควรนำไปใช้ ประการแรก บอกทุกเรื่องราวให้พระบิดารู้ ในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต เราอาจเผชิญปัญหา อุปสรรค …

คำอธิษฐานที่ได้รับแล้ว ตอนที่ 1  Read More »

อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ : พระบิดา พระพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ ( The Father , The Son , The Spirit )

อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ : พระบิดา พระพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ ( The Father , The Son , The Spirit )       ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ต้องพูดคุยกับพระบิดา เป็นชีวิตที่ไม่อาจอยู่คนเดียวได้อีกต่อไป เพราะเมื่อเราได้ตัดสินใจคืนดีกับพระบิดา คือพระเยซู เราได้มอบคืนชีวิตแห่งการกลับใจจากบาป ไว้กับพระองค์แล้ว และเลือกที่จะเดินกับพระองค์ตลอดไป สิ่งนี้ทำให้เราต้องเริ่มต้นผูกพันกับพระบิดา ผู้ทรงรักเรามากจนยอมให้พระเยซู พระบุตรวายพระชนม์เพื่อเรา        ในชีวิตเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาสร้างชีวิตภายในเราในแต่ละวันให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น สิ่งที่เรากระหายที่จะทำในแต่ละวันคือการที่เราจัดเวลาที่จะ อธิษฐาน  พูดคุย ร้องทูล วิงวอนต่อพระบิดา ที่เป็นเหมือนพ่อของเรา เราพูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในฐานะคนที่สนิทสนมมาก  หรือ คนใกล้ตัว ที่เขาจะคอยฟัง คอยปลอบประโลม และบอกเรา นำเราในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน  และทูลขอต่อพระเยซู ที่จะชำระชีวิตเรา ในความบาปที่เราได้ทำลงไป อาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจ หรือการแสดงออกที่ไม่ถูกต้องต่อคนอื่น เราขอการชำระจากพระเยซู      …

อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ : พระบิดา พระพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ ( The Father , The Son , The Spirit ) Read More »