พระเยซูคริสต์มาประกาศสันติภาพ!!

Intimacy Sunday 30 September 2018 “พระองค์ทรงมาประกาศสันติภาพแก่พวกท่านที่อยู่ไกล และแก่บรรดาคนที่อยู่ใกล้” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭2:17‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/eph.2.17.thsv11   + พระเยซูคริสต์มาเพื่อเป็นสันติภาพแท้แก่เราทั้งหลาย และคำพยานของพระองค์จะไม่ถูกจำกัดด้วยสถานที่ อีกต่อไป ทุกคนจะได้ยิน ทุกคนที่รับ พระองค์จะได้สันติสุขแท้ พระคุณพระเจ้าแสนยิ่งใหญ่