อธิษฐานพระบิดา

ราเฝ้าดูเจ้าทั้งหลายแล้ว และได้เห็นสิ่งที่พวกเขาได้ทำต่อพวกเจ้าในอียิปต์

เจ้าจงไปรวบรวมพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลให้มาประชุมพร้อมกัน แล้วกล่าวกับพวกเขาว่า ‘พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกท่าน พระเจ้าของอับราฮัม ของอิสอัค และของยาโคบ ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้า ตรัสว่า “เราเฝ้าดูเจ้าทั้งหลายแล้ว และได้เห็นสิ่งที่พวกเขาได้ทำต่อพวกเจ้าในอียิปต์ อพย  3 : 16 พันธสัญญาเดิมพระเจ้านำความช่วยเหลือต่าง  ๆ มาถึงลูกหลานและประชากรของพระองค์ผ่านทาง บางคนที่พระองค์เรียกเขาอย่างเจาะจง และโมเสสเองก็เป็นบุคคลนั้นที่พระองค์ได้โปรดใช้ ให้เป็นตัวแทนของพระองค์ไปถึง ในยุคที่พระวิญญาณได้ทำงานผ่านชีวิตของเราอย่างเต็มที่ พระองค์อยู่ในเราและพร้อมที่จะช่วยเราในทุกทางเมื่อเราได้ บอกต่อพระองค์ พระบิดาก็รู้ถึงสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่เช่นกันและพร้อมที่จะช่วยเหลือเราด้วย พระองค์เป็นคำตอบสำหรับทุกทางและทุกอย่าง  ขอบคุณพระเจ้า

เราจะอยู่กับเจ้าแน่

พระองค์ตรัสว่า “เราจะอยู่กับเจ้าแน่ นี่เป็นหมายสำคัญให้เจ้ารู้ว่าเราใช้เจ้าไป คือเมื่อเจ้านำประชากรออกจากอียิปต์แล้ว เจ้าทั้งหลายจะมานมัสการพระเจ้าบนภูเขานี้” อพย 3 : 12 หลาย ๆครั้งพระบิดา พระเจ้าของเราทั้งหลายได้เปิดเผยวิธีการในการแก้ไขสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ ด้วยสติปัญญาและแผนงานซึ่งอยู่เหนือความเข้าใจเรา พระองค์จะมีวิธี ที่เราต้องฟัง และไวในการฟังเสียงของพระองค์เพื่อว่า เราจะได้อยู่ในแผนงานที่พระองค์ได้สถาปนาขึ้นไว้ พระองค์ย้ำให้เรารู้ว่า “พระบิดาของเราจะอยู่กับเราเสมอ” แม้เราไม่สามารถมองเห็นพระองค์แต่เราได้รับรู้ว่า พระองค์ยังอยู่ใกล้ และอยู่ในเรา จึงเป็นความมั่นใจในการดำเนินชีวิต ปรนนิบัติพระองค์ต่อไปได้ หมายสำคัญเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พระเจ้าจะสำแดงให้เราได้ทราบเมื่อสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำนั้น สำเร็จแล้ว นี่เป็นเรื่องที่เราต้องใกล้ชิดพระเจ้าอย่างมาก เพื่อรับการสำแดงจากพระองค์