คำอธิษฐานที่ได้รับแล้ว ตอนที่ 1 

คำอธิษฐานที่ได้รับแล้ว ตอนที่ 1           สิ่งหนึ่งของความยิ่งใหญ่ที่พระบิดาพระเจ้าของเราประทานให้แก่เรานั้นคือ พระองค์ประทานให้เรามีสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้า และพระองค์ยังประทานเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการทำกิจการที่ยิ่งใหญ่นั่นคือ “ คำอธิษฐาน “ คำอธิษฐานที่พระองค์ได้ให้แก่เรานั้นสามารถที่จะต่อสู้กับโลกฝ่ายวิญญาณได้อย่างเกิดผลที่สุดและในขณะเดียวกันคำอธิษฐานนี้ก็สามารถช่วยเราในการทะลุทะลวงกิจการ ธุรกิจและการงานต่าง  ๆ บนโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย พระเจ้าได้มอบคำอธิษฐานให้แก่ลูก ๆ ของพระองค์คือเราทั้งหลายเพื่อให้เราได้อธิษฐาน ตามที่พระองค์ปรารถนาและช่วยให้ทุกสิ่งในชีวิตเราดำเนินอยู่ในทางของพระองค์ ในพระวจนะตอนหนึ่งได้อธิบายเรื่องราวคำอธิษฐานได้อย่างดีมากและช่วยให้เราเข้าใจในมิติของคำอธิษฐานที่เรากำลังอธิษฐานต่อพระองค์ ในพระธรรมฟิลิปปี 4 : 6-7 ‘อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ ‘ https://www.bible.com/bible/174/PHP.4.6-7    อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงการอธิษฐาน ในพระธรรมตอนนี้ที่เราเองควรต้องนำมาใช้ในชีวิตการอธิษฐาน เมื่อได้อ่านแล้ว เราพบว่ามีอย่างน้อย 3 สิ่งที่เราควรต้องกระทำในคำอธิษฐาน ของเรา เมื่อเราเองนั้นอาจกำลังเผชิญเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิต อาจเป็นภาระที่หนัก หรือความลำบาก หรือปัญหาต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งความกังวลใจของเรา พระคำตอนนี้ได้นำวิธีของพระเจ้ามาถึงเราและเราควรนำไปใช้ ประการแรก บอกทุกเรื่องราวให้พระบิดารู้ ในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต เราอาจเผชิญปัญหา อุปสรรค …

คำอธิษฐานที่ได้รับแล้ว ตอนที่ 1  Read More »