จงอธิษฐานอยู่เสมอ

จงอธิษฐานอยู่เสมอ       ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยคำอธิษฐานโดยแท้จริง เพราะเราดำเนินชีวิตด้วยฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อเรามี พระวืญญาณอยู่ในเราแล้ว เราขาดไม่ได้ที่ไม่อธิษฐานต่อพระบืดา ในทุก ๆ เวลา พระวจนะ กล่าวว่า “ จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ “ ในพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 5:17 ได้กล่าวไว้        ต้องนับว่าเป็นเรื่องไม่ปกติ ถ้าคริสเตียนจะไม่มีชีวิตแห่งการอธิษฐาน เพราะการอธิษฐานเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากที่พระเยซูได้มอบไว้แก่เรา ในการใช้ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า และการพัฒนาความสัมพันธ์ในชีวิตแห่งการอธิษฐาน  ยิ่งเมื่อเราอ่านพระวจนะทั้งเล่ม และอ่านอย่างสม่ำเสมอ เราจะเห็นได้ว่าผู้รับใช้พระเจ้าตลอดพระคัมภีร์มีชีวิตแห่งการอธิษฐาน อยู่เสมอ ด้วยพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามอบให้กับผู้รับใช้ในพระค้มภีร์ พวกเขาจึงขาดไม่ได้ในการพึ่งพาพระองค์ด้วยคำอธิษฐาน และทุกสิ่งที่พระองค์ได้สัญญาไว้นั้นก็สำเร็จ       เราเองก็เช่นกัน ด้วยพระคุณที่พระเยซูมาตายไถ่าบาปให้กับเราแล้ว พระองค์ปรารถนามากที่อยากจะใช้ชีวิตของเราให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ พระองค์ให้เราอธิษฐานต่อพระองค์ พูดคุยกับพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้บอกเรา เพื่อพระองค์จะได้สำแดงแก่เรา ให้เราเห็นในสื่งที่พระองค์ปรารถนาจะเห็น ในชีวิตของเรา เราเองก็ตั้งมั่นในการอธิษฐานอย่างไม่ลดละ เพื่อให้พระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเรา         เมื่อเรามีความเชื่อในคำอธิษฐาน เมื่อเราเองอธิษฐานอย่างไม่ลดละแล้ว ความเชื่อที่เรามี ความสัมพันธ์ที่เรากับพระวิญญาณอยู่เสมอจะช่วยเราให้คำอธิษฐานนั้น …

จงอธิษฐานอยู่เสมอ Read More »