อธิษฐานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์

 รูปเคารพในชีวิตคริสเตียน

       รูปเคารพในชีวิตคริสเตียน        ช่วงเวลาที่โมเสสไปพบพระเจ้า บนภูเขาศินาย ทำให้อิสราเอลไม่มีที่พึ่งพิง ให้ได้มองเห็นหรือจับต้องได้ เพียงไม่กี่วัน พวกเขาได้สร้างวัวทองคำ เป็นรูปเคารพแทนพระเจ้า สุดท้ายพระเจ้าเสียใจและบอกให้โมเสสลงมาเพื่อกำจัดโคทองคำและผู้นมัสการมัน         หลายครั้งเราต้องเผชิญกับการเพ่งมองสิ่งอืนแทนที่จะเป็นพระเจ้าพระบิดาของเรา บางครั้งในบางช่วงเวลา เราทำบางอย่างจนสำเร็จโดยละเรื่อง การแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ และสิ่งที่เกิดขึ้น ก็ทำให้เรายิ่งละเลย ความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์         เราต้องกลับมามองชีวิตของเรา เราต้องสำรวจชีวิตของเราอย่างสม่ำเสมอและเราต้องพึ่งพาในฤทธิ์อำนาจของพระองค์อย่างสุดกำลัง  เราต้องตระหนักในพระองค์ว่าเราไม่สามารถทำสิ่งใดได้เลยเมื่อเราขาดจากความสัมพันธ์กับพระองค์ และไม่ได้ให้พระองค์นำหน้า          วันนี้มีสิ่งใดที่เป็นรูปเคารพในชีวิตเราบ้าง เราต้องขอพระบิดาให้ไม่มีสิ่งใดที่มาอยู่เหนือแทนพระองค์ พระบิดาของเราได้ เราจำต้องพึ่งพาและวางใจทั้งสิ้นในพระองค์    เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย ยอห์น 15:5 THSV11 https://bible.com/bible/174/jhn.15.5.THSV11   Photo credit : https://ericgeiger.com/2016/01/three-common-idols-in-churches/  

เพนเทคอส ฤดูกาลแห่งการเก็บเกี่ยว!!

Intimacy Sunday 20 May 2018  “แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”” ‭‭กิจการ‬ ‭1:8‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/act.1.8.thsv11   + เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของการเริ่มต้น การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มขนาด ในยุคพันธสัญญาใหม่ที่ พระเยซูได้ทรงกล่าวไว้ว่า จะประทาน ผู้ช่วยอีกคนหนึ่ง จะเพื่อช่วยเราในทุกๆสิ่ง     + ที่สำคัญคือ พระะวิญญาณจะนำเราในการเป็นพยานเรื่องของ พระเยซู จนสุดปลายแผ่นดินโลก    + ประสบการณ์ในพระวิญญาณของเรา จะเป็นตัวบอกว่าเรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระวิญญาณมากแค่ไหน เราสม่ำเสมอในพระวจนะมากแค่ไหน และเราอยู่เพื่อพระทัยของพระองค์มากแค่ไหน    + ขอโปรดให้เป็นฤดูกาลของการขับเคลื่อน ในพระวิญญาณ ในชีวิตลูกให้มากยิ่งขึ้น และฤทธิ์อำนาจพระองค์จะทำงานอย่างเต็มขนาดในชีวิต      Photo credit :  www.catholicstand.com/pentecost-and-you/

รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 2 

รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 2        การที่เราจะเรียนรู้จักใครสักคนหนึ่ง คงต้องใช้เวลาในการพูดคุย เรียนรู้จักเขาในแง่มุมต่าง  ๆ เพื่อจะรู้จักเขาให้มากขึ้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เช่นกัน เรารู้ว่าพระเยซูทรงสัญญาว่าจะประทานพระผู้ช่วยให้แก่เราเพื่อจะอยู่ด้วยกับเราเสมอ และเมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเรา และเข้ามาทำให้วิญญาณจิตของเราได้เรียนรู้จักพระบิดามากขึ้น วันต่อวัน ยิ่งเราได้ใช้เวลาในการอธิษฐาน อ่านพระวจนะมากเท่าใด เราก็จะเรียนรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นเท่านั้น        พระวิญญาณบริสุทธิ์ปรารถนาที่จะพูดคุยกับเราอยู่เสมอ ในทุกเช้าวันใหม่ พระองค์รอคอยที่พูดคุย บอกบางอย่างแก่เรา และมากกว่านั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์อยากที่จะใช้เวลาอยู่กับเรา อยู่ด้วยกับเรา ดังนั้นในแต่ละวันเราต้องมีความปรารถนาเช่นเดียวกับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ปรารถนาเช่นกัน แน่นอนว่าเราน่าจะได้พูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดวัน ที่เราทำการงานต่าง  ๆ และสำคัญกว่านั้นคือการที่เรามีเวลาอย่างเจาะจงในการอธิษฐาน พูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วเราจะเห็นถึงความสนิทสนมและการสำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้เราได้เห็นทิศทางของเรา วันต่อวัน        และยุคนี้เราเห็นได้ว่าเป็นยุคการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มขนาดมากยิ่งขึ้น พระบืดาจะสำแดงหลายสิ่งหลายอย่างผ่านฤทธื์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างที่เราจะไม่เคยเห็นมาก่อน        ‘“ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้ คือเราจะเทวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทุกคน บุตรชายบุตรหญิงของเจ้าจะเผยพระวจนะ คนชราของเจ้าทั้งหลายจะฝัน และคนหนุ่มของพวกเจ้าจะเห็นนิมิต ในเวลานั้น เราจะเทวิญญาณของเรา มาเหนือแม้กระทั่งคนใช้ชายหญิง ‘ โยเอล …

รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 2  Read More »