อดทนต่อการยากลำบาก

อย่าให้มครล่อลวงด้วยคำพูดที่เหลวไหล

Intimacy Monday 12 November 2018 “อย่าให้ใครล่อลวงท่านทั้งหลายด้วยคำพูดที่เหลวไหล เพราะสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พระพิโรธของพระเจ้าจึงมาถึงพวกที่ไม่เชื่อฟัง” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭5:6‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/eph.5.6.thsv11   + คำพูดที่ไม่ได้อยู่ในพระพระวจนะ หรือเป็นคำพูดที่เป็นปฎิปักษ์ต่อพระวจนะ จะทำให้พระเจ้าโกรธ เสียพระทัยและจะส่งผลที่ผู้พูด  เพราะคำพูดเหล่านี้จะไปทำร้ายผู้เชื่อและคริสตจักรของพระองค์ ผู้ที่ไม่เชื่อฟังคำตักเตือนในเรื่องคำพูด ก็จะถูกพระเจ้าจัดการ   + ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยุให้ทุกคำพูดมาจากพระวจนะของพระองค์ 

การทนทุกข์ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์

  การทนทุกข์ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์         ความเชื่อในพระเยซูคือการที่เราได้ยอมมอบชีวิตของเราเองแก่พระองค์ คือการยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวและพระองค์เองมาตายไถ่บาปให้แก่ชีวิตของเรา        คริสเตียนจำนวนมากปรารถนารับพระพรอันอุดมที่พระองค์สัญญาจะประทานให้ผ่านถ้อยคำทางพระคัมภีร์ ( The Holy Bible ) ซึ่งเป็นพระวจนะที่คริสเตียนใช้ยึดถือ โดยที่ละเลยถ้อยคำอีกหลายตอนที่กล่าวถึงการตัดสินใจเดินติดตามพระเยซูคริสต์ จำเป็นต้องแลกกับอีกหลายในชีวิต หนึ่งในนั่นก็คือการทนทุกข์ หรือการถูกข่มเหงเพราะความเชื่อ         มีเรื่องราวมากมายในอดีต ที่เกิดขึ้นกับพี่่น้องผู้เชื่อ ตลอดพระคัมภีร์ อันที่จริงแล้ว พระเยซูคริสต์ก็เป็นผู้แรกที่ถูกข่มเห่ง พระองค์ปรารถนาทำตามน้ำพระทัยพระบิดามากกว่า ธรรมเนียม ธรรมบัญญัติของคนยิว ที่ยังขาดความเข้าใจในเวลานั้น แต่พระองค์ก็ไม่ได้ถือโทษ โกรธพวกเขา    “ถ้าพวกท่านถูกด่าเพราะพระนามของพระคริสต์ พวกท่านก็เป็นสุข เพราะว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริคือพระวิญญาณของพระเจ้า สถิตกับพวกท่าน” ‭‭1 เปโตร‬ ‭4:14‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.us/174/1pe.4.14.thsv11       เมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ เราต้องอธิษฐานให้เรามีกำลังที่จะเผชิญการทนทุกข์ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งไม่มีอาจรู้ได้ และเราเองก็ไม่ได้มีความอยากให้เกิดสิ่งเหล่านั้น ในชีวิตของเรา แต่สิ่งที่เราเห็นได้จากพระวจนะคือ ผู้เชื่อในพระเยซูจะถูกข่มเหง แต่เมื่อเขายืนหยัดสู้ทนได้ …

การทนทุกข์ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์ Read More »