สดุดี

พระองค์จึงทรงนำประชากรของพระองค์ออกมาด้วยความชื่นบาน

Intimacy Wednesday 23 January 2019 “พระองค์จึงทรงนำประชากรของพระองค์ออกมาด้วยความชื่นบาน ทรงนำผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้นั้นด้วยการร้องเพลง และพระองค์ประทานแผ่นดินของบรรดาประชาชาติแก่เขา และพวกเขาได้ผลแห่งแรงงานของชาวประเทศทั้งหลายเป็นกรรมสิทธิ์ เพื่อพวกเขาจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ และรักษาธรรมบัญญัติของพระองค์ สรรเสริญพระยาห์เวห์” ‭‭สดุดี‬ ‭105:43-45‬ ‭THSV11‬‬ https://www.bible.com/174/psa.105.43-45.thsv11 + ในที่สุด อิสราเอลได้เข้าแผ่นดินคานาอัน ซึ่งเป็นแผ่นดินตามพระสัญญา ตามที่พระบิดาได้สัญญาไว้  และพวกเขาได้กฎเกณฑ์จากพระองค์ที่พวกเขาจะถือปฏิบัติและรักษาไว้ + อาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปถึงตามพระสัญญา มีหลายอย่างเข้ามาในชีวิต ทำให้เราท้อ และหมดหวัง แต่เมื่อเรายึดพระสัญญาของพระองค์ และขอ พระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรา คอยช่วยเหลือเรา เราจะสามารถไปถึงพระทัยของพระองค์ได้ + ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการนำชีวิตของเราด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์สืบไป อาเมน

พระสัญญาในการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าเป็นนิรันดร

Intimacy Tuesday 22 January 2019 “เขาทั้งหลายร้องขอ แล้วพระองค์ทรงนำนกคุ่มมา และทรงให้พวกเขาอิ่มด้วยอาหารจากฟ้า พระองค์ทรงเปิดหิน แล้วน้ำก็ไหลออกมา มันไหลไปเป็นแม่น้ำในที่แห้งแล้ง เพราะพระองค์ทรงระลึกถึงพระสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์ และอับราฮัมผู้รับใช้ของพระองค์” ‭‭สดุดี‬ ‭105:40-42‬ ‭THSV11‬‬ https://www.bible.com/174/psa.105.40-42.thsv11 + พระสัญญาของพระเจ้าเป็นนิรันดร์ ในเรื่องการดูแล ที่มาจากพระองค์ พระองค์ประทาน มานา พระองค์ประทานนกคุ่ม พระองค์ประทานน้ำ ให้แก่พวกเขา การดูแลตามความจำเป็นในชีวิตไม่เคยหมดไป + พระบิดาก็ดูแลเราเช่นนั้น เราอาจเผชิญหลายความ ยากลำบาก ที่เข้ามาในชีวิต แต่ พระสัญญาของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยน คือ จะดูแลชีวิตเราอย่างดี และจะนำเราไปสู่พระทัยของพระองค์ สรรเสริญพระเจ้า พระเยซู อาเมน

พระบิดา ปกป้องดูแลฝูงแกะของพระองค์ด้วยความรัก มั่นคง

Intimacy Monday 21 January 2019 “แล้วพระองค์ทรงนำอิสราเอลออกไป พร้อมกับเงินและทองคำ และไม่มีสักคนหนึ่งในเผ่าของพระองค์สะดุด เมื่อเขาทั้งหลายจากไป อียิปต์ก็ยินดี เพราะอียิปต์หวาดกลัวอิสราเอล พระองค์ทรงกางเมฆเป็นเครื่องกำบัง และไฟให้ความสว่างเวลากลางคืน” ‭‭สดุดี‬ ‭105:37-39‬ ‭THSV11‬‬ https://www.bible.com/174/psa.105.37-39.thsv11 + พระบิดา ปกป้องดูแลฝูงแกะของพระองค์ด้วยความรัก มั่นคง เมื่ออิสราเอลออกจากอียิปต์ พวกเขารับการปกป้องจาก ฟาโรห์ และผ่านเหตุการณ์ที่ยากลำบากเหล่านั้นมาได้ + พระองค์ดูแลพวกเขาด้วยเสาเมฆและเสาเพลิง ตลอดช่วงเวลา ที่พวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร + พระบิดาก็ดูแลเราเช่นนั้น พระองค์จัดสรรสิ่งดีต่างๆ มากมายเข้ามาในชีวิตเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราก็ช่วยเราในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในพระทัยของพระองค์ด้วย ขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่ง