สงบใจและอธิษฐาน

Intimacy Tuesday 3 July 2018 “อวสานของสิ่งทั้งปวงมาใกล้แล้ว เพราะฉะนั้น พวกท่านจงมีสติสัมปชัญญะ และจงรู้จักสงบใจ เพื่อการอธิษฐาน” ‭‭1 เปโตร‬ ‭4:7‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.4.7.thsv11   + ในที่สุดแล้วโลกจะมาการพิพากษาจากพระเจ้า ความบาปยังทวีคูณต่อเนื่อง เราต้องระวังระไวในชีวิต อยู่เสมอ ไม่พลาดจากทางและน้ำพระทัยพระองค์    + ต้องตระหนักอยู่เสมอและอธิษฐานต่อพระบิดา เพื่อจะให้พระองค์นำหน้า นำทางเราทั้งหลาย พึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระองค์ด้วยคำอธิษฐาน