วางใจในพระเจ้า

ข่าวประเสริฐที่ประกาศโดยข้าพเจ้านั้นไม่ใช่ของมนุษย์

Intimacy Tuesday 29 January 2019 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่า ข่าวประเสริฐที่ประกาศโดยข้าพเจ้านั้นไม่ใช่ของมนุษย์ 12เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับข่าวประเสริฐนั้นจากมนุษย์ ไม่มีใครสอนข้าพเจ้า แต่พระเยซูคริสต์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้า กท1:11-12 * ข่าวประเสริฐมาจากพระเยซู ที่พระองค์ มาไถ่บาปเรา ข่าวประเสริฐจึงมีฤทธิ์อำนาจในการประกาศพระเยซูคริสต์ * เราแต่ละคนมีประสบการณ์กับพระเยซู ส่วนตัว เราจึงเล่าข่าวประเสริฐ ด้วยการเป็นพยานถึงความรัก ความเมตตา การช่วยกู้ และอื่น ๆ ที่พระองค์ได้ทำต่อชีวิตของเราอย่างเจาะจง * เรามีประสบการณ์โดยตรงกับพระองค์ เราจึงมั่นใจในทุก ๆคำที่เราเล่าออกไป * อาจารย์เปาโลก็เช่นกัน ท่านได้รับประสบการณ์ท่ีพิเศษมากจากพระเยซูคริสต์ โดยตรง และพระองค์ ก็ใช้ชีวิตของท่านมากจริง ๆ * ขอโปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ช่วยให้เรามีกำลังในการทำพระราชกิจของพระองค์ ให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์ ด้วย อาเมน

ถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระคริสต์

intimacy Monday 28 January 2019 บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้า? ข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือ? ถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระคริสต์ กท.1 : 10 * การสำรวจท่าทีภายในจิตใจถึงเรื่องของการยอมรับจากมนุษย์แทนที่จะเป็นพระเจ้า เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนัก เพราะท่าทีภายในใจของเรา ตัวเราจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุด * เมื่อเรามอบชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์ แล้ว ทุกสิ่งที่เราทำนั้น เราเองก็ทำเพื่อพระองค์ด้วยเช่นกัน จึงไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์แต่อย่างใด เพียงแค่ให้พระเจ้าได้รับเกียรติ เท่านั้น ก็เพียงพอแล้ว * เราปรนนิบัติพระเยซู เราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์ด้วย เพื่อไม่ให้เราเป็นเหมือนเดิม และไม่มีใจที่หยื่งยโส * ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นผู้ที่ช่วยให้เราผ่านเรื่องเหล่านี้ไปให้ได้

การบิดเบือนพระกิตติคุณข่าวประเสริฐนั้น เป็นที่อันตรายมาก

Intimacy Sunday 27 January 2019 “แม้แต่เราเองหรือทูตจากฟ้าสวรรค์ ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่พวกท่าน ซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่พวกท่านไปแล้วนั้น ก็จะต้องถูกแช่งสาป ตามที่เราได้พูดไว้ก่อนแล้ว และบัดนี้ข้าพเจ้าขอพูดอีกว่า ถ้าใครประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่พวกท่าน ที่ขัดกับข่าวประเสริฐซึ่งพวกท่านได้รับไว้แล้ว ให้ผู้นั้นถูกแช่งสาป” ‭‭กาลาเทีย‬ ‭1:8-9‬ ‭THSV11‬‬ https://www.bible.com/174/gal.1.8-9.thsv11 * การบิดเบือนพระกิตติคุณข่าวประเสริฐนั้น เป็นที่อันตรายมากจริง ๆ ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ เลย เพราะจะเป็นลัทธิสอนผิดและนำคนหลงทางจากทางพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ จะพิพากษาด้วย * เราเองเมื่อมีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์ เราก็เป็นพยานถึงความรัก ความดีงาม พระคุณที่พระองค์ประทานให้มิใช่หรือ ดังนั้นคนที่มีประสบการณ์กับพระองค์อยู่เสมอจะไม่มีทาง เล่าเรื่องพระองค์ในทางที่ผิดได้เลย * คนที่บิดเบือนข่าวประเสริฐจึงต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องซ่อนอยู่ภายในใจของเขา เราต้องสอนคนให้ประกาศข่าวประเสริฐด้วยความรัก และต้องสำรวจและรักษาใจของเราเสมอเพื่อไม่ให้เราเองตกเป็นเครื่องมือของมารซาตาน