ฤทธิ์เดชที่จำเป็นต่อชีวิตเรา

Intimacy Thursday 26 July 2018 “ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง” ‭‭2 เปโตร‬ ‭1:3‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/2pe.1.3.thsv11   + เราได้รับฤทธิ์อำนาจจากพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้เราทำพระราชกิจของพระองค์ให้สำเร็จ  ฤทธิ์อำนาจพระองค์ให้เราเพียงพอต่อความจำเป็นในชีวิตของเรา เราจึงไม่ต้องกังวลใจใดๆ อีกต่อไป + พระบิดาเรียกเราในเวลาของพระองค์ ด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์ พระองค์นำวิญญาณจิตของเราให้รับพระคุณและเติบโตในการปรนนิบัติพระบิดา