เรารอดโดยพระคุณ ความเชื่อเท่านั้น

Intimacy Tuesday 25 September 2018 “เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭2:8-9‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/eph.2.8-9.thsv11 + พระวจนะตอนนี้ทำให้เรารู้ได้อย่างชัดเจนว่า เราได้รับความรอดนิรันดร์ไปสวรรค์ ด้วยเพียงความเชื่อที่เรามีต่อพระเยซูคริสต์ เท่านั้น ไม่ใช่การทำดีใดๆ พระเจ้าได้ประทานให้แก่เราเปล่าๆ + จึงไม่ใช่เรื่องการกระทำใดๆ เพื่อที่จะไม่มีใครอวดได้เลย นี่จึงเป็นพระคุณที่แสนยิ่งใหญ่ ที่เราได้รับมา ขอบคุณพระเจ้าในพระคุณความรักนี้ ทุก ๆ วัน