ยุทธภัณฑ์พระเจ้า

การประกาศข่าวประเสริฐอย่าวกล้าหาญ

Intimacy Thursday 6 December 2018 “และเผื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าพูด พระองค์จะประทานถ้อยคำแก่ข้าพเจ้าที่จะสำแดงความล้ำลึกของข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญ” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:19‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/eph.6.19.thsv1 + ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินพระเจ้าจะนำให้ความรอดไปถึงบรรดาประชาชาติ พระเจ้าให้เรามีส่วนในการประกาศข่าวประเสริฐอย่างซื่อสัตย์และเต็มกำลัง + อาจไม่ใช่เรื่องที่ทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ แต่ด้วยฤทธิ์เดชของพระกิตติคุณนี้เอง พระองค์จะให้ถ้อยคำที่ล้ำลึกและกล้าหาญแก่เรา + อธิษฐานเผื่อกันและกันให้การประกาศข่าวประเสริฐเป็นชีวิตของผู้เชื่อทุกคน เพื่อให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ อาเมน

เอาความรอดเป็นหมวกเหล็ก

Intimacy Tuesday 4 December 2018 “จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ และจงถือพระแสง ของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้า” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:17‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/eph.6.17.thsv11 + การเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกัน เป็นอีกยุทธภัณฑ์ฝ่ายวิญญาณ เพราะมารจะพยายามทุกทางทำให้เราสงสัย ไม่มั่นใจในความรอดที่พระเยซูคริสต์ได้มอบให้  แต่เมื่อเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดพระวิญญาณ ยุทธภัณฑ์นี้จะมีพลัง + พระวจนะพระเจ้าเป็นอาวุธที่เราใช้ต่อสู้มาร เมื่อเราสะสมพระวจนะและใช้ในการฟาดฟันมาร ที่คอยล่อลวง เราจะมีชัยชนะ สิ่งสำคัญคือการสะสมความคมของพระแสง นี้ เราต้องอ่านพระวจนะอยู่เสมอ นำให้มาเป็นชีวิตทุกๆวัน