ยืนหยัดมั่นคงในการเป็นพยานพระเยซู

Intimacy Sunday 5 August 2018  “เพราะว่าเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่แต่งขึ้นอย่างชาญฉลาด เมื่อเราได้ประกาศให้พวกท่านทราบถึงฤทธานุภาพ และการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลาย แต่เราเป็นสักขีพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์” ‭‭2 เปโตร‬ ‭1:16‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.us/174/2pe.1.16.thsv11   + มีความเชื่อมากมาย ที่พยายามยกตัวขึ้นมาแทนความจริงของพระเจ้า นิยายที่ถูกใส่ข้อมูลที่บิดเบือนความจริงแท้ของชีวิต เมื่อเราใกล้ชิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ และมีประสบการณ์กับพระองค์สม่ำเสมอ เราจะรู้ถึงฤทธานุภาพที่มาจากพระองค์   + เราเองต้องเป็นพยานอันสำคัญของพระราชกิจและการทรงพระชนม์ของพระองค์ และการกลับมาของพระองค์ ผู้ทรงนำหน้าชีวิตของเราทั้งหลาย เป็นความรับผิดชอบของเราทุกคน อาเมน