ยืนยันการทรงเรียกและทรงเลือก

ตระหนักในการทรงเรียกและเลือกของพระบิดา

Intimacy Friday 3 August 2018  “เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าพร้อมเสมอที่จะเตือนความจำท่านทั้งหลายถึงสิ่งเหล่านี้ ถึงแม้ว่าพวกท่านรู้และตั้งมั่นในความจริงนั้นแล้ว ตราบที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในกาย นี้ ข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะฟื้นความจำพวกท่าน” ‭‭2 เปโตร‬ ‭1:12-13‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.us/174/2pe.1.12-13.thsv11   + การตระหนักในสิ่งที่เป็นพระสัญญาของพระเยซูคริสต์ ในชีวิตนั้น สำคัญกับเราทั้งหลายมาก ในสิ่งที่พระองค์ได้สัญญาเอาไว้   + การสะสมพระวจนะ พระสัญญา คำสั่งของพระเยซูคริสต์ ในพระคัมภีร์จึงจำเป็นต้องมาก ต่อการดำเนินชีวิตของเราเอง ซึ่งพระวจนะก็เป็นทั้งโคมส่องเท้า และในขณะเดียวกันก็เป็นอาหาร ฝ่ายจิตวิญญาณด้วย   + การที่พระเยซูคริสต์ได้เรียกและเลือกเรา เพื่องานของพระองค์เอง และการที่เราจะ/ด้ไปถึงยังแผ่นดินสวรรค์จึงเป็นสิ่งสำคัญ มากกับเรามาก ขอบคุณพระเจ้า ขอ พระวิญญาณเป็นกำลังและนำหน้าเราต่อไป ด้วย อาเมน   

ยืนยันการทรงเรียกและทรงเลือก ตอน 2

Intimacy Thursday 2 August 2018 (2)  “เพราะเหตุนั้น พี่น้องทั้งหลาย จงพยายามมากขึ้นที่จะยืนยันการทรงเรียกและการทรงเลือกพวกท่านนั้น เพราะว่าถ้าพวกท่านทำเช่นนั้น ท่านจะไม่มีวันล้มลง เพราะโดยวิธีนี้ ทางที่จะเข้าอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา จะถูกจัดเตรียมอย่างพร้อมมูลให้กับพวกท่าน” ‭‭2 เปโตร‬ ‭1:10-11‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.us/174/2pe.1.10-11.thsv11   + เมื่อเราตระหนักในการเลือกและทรงเรียกจากพระบิดาแล้ว เราจะยิ่งมั่นใจในพระเยซูคริสต์และจะไม่ทำให้เราล้มลงได้  + พระเยซูคริสต์ได้จัดเตรียมทางที่จะไปสู่อาณาจักรของพระองค์บนสวรรค์ให้แก่เราไว้แล้ว ขอพระวิญญาณเป็นผู้ที่ให้กำลัง ความเชื่อแก่เรา เสมอ เพื่อให้เราไปสู่แผนการของพระองค์จนสำเร็จได้ เอเมน   

ยืนยันการทรงเรียกและทรงเลือก ตอน 1

Intimacy Wednesday 1 August 2018 “เพราะเหตุนั้น พี่น้องทั้งหลาย จงพยายามมากขึ้นที่จะยืนยันการทรงเรียกและการทรงเลือกพวกท่านนั้น เพราะว่าถ้าพวกท่านทำเช่นนั้น ท่านจะไม่มีวันล้มลง เพราะโดยวิธีนี้ ทางที่จะเข้าอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา จะถูกจัดเตรียมอย่างพร้อมมูลให้กับพวกท่าน” ‭‭2 เปโตร‬ ‭1:10-11‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/2pe.1.10-11.thsv11   + เมื่อเรามารู้จักพระเยซูคริสต เราได้รับด้วยพระเมตตาคุณของพระองค์ เมื่อเราเติบโตมากขึ้น เราต้องมั่นใจว่าพระองค์เป็นผู้ที่นำเรามาหาพระองค์ เป็นการทรงเรียกที่มามีมาถึงชีวิตเราในเวลาของพระองค์ ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการทรงเลือกที่พระองค์เลือกเราก่อนหน้าอีกคนบนโลกเพื่อให้พระราชกิจของพระองค์สำเร็จในชีวิตเรา    + เป็นพระคุณพระเจ้าโดยแท้จริง ในการทรงเรียกและทรงเลือกคนบาปอย่างเราให้การอันบริสุทธิ์ของพระบิดา ขอบคุณพระเจ้า