จงต่อสู้กับมาร ซาตาน

Intimacy Wednesday 2 May 2018  “เพราะฉะนั้น พวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีท่านไป” ‭‭ยากอบ‬ ‭4:7‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/jas.4.7.thsv11   + มารซาตานคอย วนเวียนและคอยหาโอกาสโจมตีเราเสมอ เมื่อเราทำบาปและเปิดช่องเอาไว้ มารก็จะเข้ามา ได้และ มารจะทพลายชีวิตเรา นำเรากลับสู่ความมืด   + เราต้องให้พระคุณพระเจ้า พระบิดาช่วยเหลือเรา โดยการนบนอบวิญญาณจิตของเราเข้ามาหาพระองค์ เพราะเราไม่ได้สู้ด้วยกำลังของเราเอง แต่เป็นกำลังที่มาจากพระเจ้า และมารจะหนีเราไปในที่สุด เราต้องมีขัยชนะร่สมกับพระเยซูคริสต์ทุกๆวัน เพื่อพระเกียรติจะเป็นของพระองค์ และชีวิตเราจะจำเริญขึ้น อาเมน !