มงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่ร่วงโรย

Intimacy Sunday 15 July 2018 “และเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาปรากฏ พวกท่านจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันร่วงโรย” ‭‭1 เปโตร‬ ‭5:4‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.5.4.thsv11   + พระเยซูบอกให้เราเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์ ด้วยหัวใจเดียวกันกับที่พระองค์ได้ทำให้เป็นแบบอย่าง พระองค์มีพระทัยที่ดีเลิศที่จะประทานให้แก่เรา และเมื่อเราซื่อสัตย์ทำตามพระองค์แล้ว พระองค์จะให้มงกุฎแห่งศักดิ์ศรีแก่เรา  มงกุฎนี้จะเป็นคุณค่าในนิรันดร์ในแผ่นดินสวรรค์ เป็นรางวัลที่พระองค์สัญญาจะประทานให้แก่เราที่ยินดีทำสิ่งนี้เพื่อพระองค์  ผู้ที่ไม่ทำตามหรือทำด้วยท่าทีที่ผิด ก็อาจจะไม่ได้ มงกุฎตามที่พระองค์ได้บอก. จงสำรวจท่าทีภายในใจ ..