พูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์

จงมั่นคงในความเชื่อ

Intimacy Friday 20 July 2018 “จงต่อต้านมันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อ โดยรู้ว่าพวกพี่น้องของพวกท่านทั่วโลก ก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกัน” ‭‭1 เปโตร‬ ‭5:9‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.5.9.thsv11   + ความเชื่อวางใจในพระนามพระเยซู จะทำให้เรามีชัยชนะเหนือมารซาตานได้ในที่สุด ผู้เชื่อทั่วทั้งโลกก็เผชิญ มารซาตานที่คอยหาช่องเข้าจัดการเหมือนกัน ดังนั้นเราแต่ละคนต้องอธิษฐานเผื่อกันและกันและพึ่งพาพระบิดาและ ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราจะช่วยเราให้รักษาความมั่นคงในพระเยซูคริสต์เอาไว้ได้ อาเมนศิริวรรณ

สิ่งดีจากพระองค์จะตามมา

Intimacy Saturday 21 July 2018 “และหลังจากพวกท่านทนทุกข์ชั่วเวลาหนึ่งแล้ว พระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิ้น ผู้ได้ทรงเรียกให้พวกท่านเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระองค์ในพระ[เยซู] คริสต์ พระองค์เองก็จะทรงฟื้นฟู จะทรงค้ำจุนให้มั่นคง จะทรงเสริมเรี่ยวแรง และจะทรงให้พวกท่านตั้งมั่นอยู่” ‭‭1 เปโตร‬ ‭5:10‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.us/174/1pe.5.10.thsv11   + เมื่อพระบิดาอนุญาตให้เราเผชิญความทนทุกข์ในช่วงเวลาหนึ่ง แล้วพระองค์สัญญาที่จะฟื้นฟู และคำ้จุนให้เกิดความมั่นคงในชีตเรา พระองค์ยังสัญญาอีกว่าจะเสริมเรี่ยวแรง และทำให้เราตั้งมั่นอยู่ได้    + เราจึงไม่ต้องกลัวสิ่งใดอีกต่อไป เพราะทุกสิ่งอยู่ในความดูแลของพระองค์อยู่ เราตัองมั่นใจ มั่นคงในการนำของพระองค์ ผู้ประทานทุกสิ่งที่ดีให้แก่เรา ขอบคุณพระเจ้า ขอกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำให้เราผ่านทุกสิ่งไปได้ อาเมน

พระวิญญาณทำงานอย่างเต็มขนาดในเรา

    พระวิญญาณทำงานอย่างเต็มขนาดในเรา          พระวิญญาณจะทำงานผ่านชีวิตเราได้อย่างไร ถ้าใจเรายังใ่เปิดให้พระองค์เข้ามาทำงานอย่างเต็มขนาด    เรารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราแล้ว พระองค์อยู่กับเราในทุกๆแห่งเราไป พระองค์ทำงานในชีวิตผู้เชื่ออย่างมากในตลอดหลายพันปีที่ผ่านมา เราเหึได้อย่างชัดเจนว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ ำการอัศจรรย์ผ่านคนในพระคัมภีร์ และพระเยซูคริสต์เองก็เป็นผู้ที่บอกถึงการมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะสอนเราและทำให้เราได้ระลึกถึงฤทธิ์อำนาจที่พระองค์จะกระทำผ่านผู้เชื่อ         เราเห็นได้ว่ามีอัศจรรย์มากาย การหายโรค ด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากพระองค์ เกิดขึ้นผ่านคำอธิษฐานและการวางมือรักษา หลายเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในรูปแบบการบันทึกของพระคัมภีร์ หลายโรคไม่ด้มีให้เห็นในพระคัมภีร์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านผู้เชื่อ เพราะพวจนะมิอาจบันทึกได้ถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ดังที่ยอห์นได้บันทึกเอาไว้ว่า    “’มีอีกหลายสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำ ถ้าจะเขียนไว้ให้หมดทุกสิ่ง ข้าพเจ้าคาดว่า แม้หมดทั้งโลกก็น่าจะไม่พอไว้หนังสือที่จะเขียนนั้น’ ยอห์น 21:25 https://www.bible.com/bible/275/JHN.21.25   ดังนั้นเรามั่นใจจากภายในใจว่าพระวิญญาณกำลังทำงานผ่านเรา พระวจนะเป็นตัวเปิดทางให้เราเข้าใจ แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้อัศจรรย์ที่เกินความคิดมนุษย์ได้เกิดผขึ้น เราต้องกล้าที่จะเชื่อในฤทธิ์อำนาจอันไม่จำกัดนี้ เราต้องเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรา อัศจรรย์จะเกิดขึ้นทุกวัน อาเมน   credit : https://davidsteele.co.uk/video-teaching/communion-with-the-holy-spirit/