พึ่งพาพระเจ้าด้วยคำอธิษฐาน

ตระหนักในคำของผู้เผยวจนะและพระเยซู

Intimacy Tuesday 21 August 2018  “ท่านที่รักทั้งหลาย นี่เป็นจดหมายฉบับที่สองที่ข้าพเจ้าเขียนถึงพวกท่าน และในจดหมายทั้งสองฉบับนั้น ข้าพเจ้าได้สะกิดใจอันซื่อสัตย์ของพวกท่านด้วยการเตือนความจำ เพื่อพวกท่านจะระลึกถึงถ้อยคำที่พวกผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ได้กล่าวไว้เมื่อก่อน และระลึกถึงบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดที่ตรัสทางบรรดาอัครทูตของพวกท่าน” ‭‭2 เปโตร‬ ‭3:1-2‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/2pe.3.1-2.thsv11   + มนุษย์มักอาจหลงลืมสิ่งสำคัญที่พระเจ้าได้ทำเอาไว้ให้ นั่นคือพระวจนะพระเจ้าที่ได้ถูกเขียนขึ้นและเก็บรักษาเอาไว้จนมาถึงเรา เพื่อให้เราได้ตระหนัก ในความจริงแห่งพระคำที่ได้ กล่าวถึงคำพยากรณ์ต่างๆ มากมาย และยังได้กล่าวถึงถ้อยคำ คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่มาถึงเราเป็นการเจาะจงในทุกเรื่อง   + การอ่านพระวจนะทุกวันจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับชีวิตผู้เชื่อ และในฐานะบุตรของพระบิดาที่จะได้สะสมความจริงที่พระองค์ปรารถนาให้เราทำบนโลกนี้    + การมีชีวิตส่วนตัวกับพระองค์อย่างสม่ำเสมอยิ่งทำให้เราได้ยินเสียงพระวิญญาณได้ง่ายและดำเนินชีวิตไปตามการทรงเรียกได้อย่างชัดเจน

พระสัญญาที่ล้ำค่า

Intimacy Friday 27 July 2018 “โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เรา เพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้ พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่ว และจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า” ‭‭2 เปโตร‬ ‭1:4‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/2pe.1.4.thsv11   + ฤทธิ์เดชที่พระบิดามอบให้เรานั้นเป็น พระสัญญาที่มอบให้แก่เราผ่านทางฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจึงต่อสู้กับความเสื่อมทรามของโลก ทั้งความคิดและการกระทำ ที่ชั่วร้ายได้ ด้วยกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์   + เราจะยิ่งเข้าใจในบทบาทของพระวิญญาณ มากยิ่งขึ้นในชีวิตของเรา เพราะพระองค์เป็นกำลังและเรี่ยวแรงทั้งสิ้นของเรา    Photo credit ; https://dwellingintheword.wordpress.com/2016/05/25/1843-2-peter-1/

ปรนนิบัติพระเยซูอย่างซื่อสัตย์

Intimacy Monday 23 July 2018 “ข้าพเจ้าได้เขียนอย่างย่อๆ มาถึงพวกท่านผ่านทางสิลวานัส ซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นพี่น้องที่ซื่อสัตย์คนหนึ่ง ข้าพเจ้าหนุนใจและเป็นพยานแก่พวกท่านว่า นี่เป็นพระคุณแท้ของพระเจ้า จงตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณนั้น เธอผู้อยู่ใน เมืองบาบิโลน ซึ่งทรงเลือกไว้เช่นเดียวกันและมาระโกบุตรของข้าพเจ้า ฝากคำทักทายมายังพวกท่าน จงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบ อันแสดงความรักต่อกัน ขอสันติสุขดำรงอยู่กับพวกท่านที่อยู่ในพระคริสต์เถิด” ‭‭1 เปโตร‬ ‭5:12-14‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.5.12-14.thsv11   + การปรนนิบัติรับใช้พระเจ้านั้น ต้องการคนที่มีความซื่อสัตย์ และต้องช่วยในการเสริมสร้างกันและกัน พระเจ้าเรียกเราแต่ละคนมาเพื่อขับเคลื่อนให้พระราชกิจของพระองค์สำเร็จ จะทำให้คริสตจักรของพระองค์จำเริญขึ้นด้วย พระคุณของพระเจ้าอยู่ในทุกที่ ที่เราจะดำเนินไป และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่กับเราเสมอ จะเป็นกำลังให้แก่เรา อย่างมาก