พระเยซูแบกรับความบาปของเรา

Intimacy Monday 18 June 2018 “พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปทั้งหลายของเราไว้ในพระกายของพระองค์ ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้ และดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรม ด้วยบาดแผลของพระองค์ พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หาย เพราะว่าพวกท่านได้หลงเจิ่นไปเหมือนแกะ แต่เดี๋ยวนี้ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยงและผู้ดูแลวิญญาณจิตของพวกท่านแล้ว” ‭‭1 เปโตร‬ ‭2:24-25‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.2.24-25.thsv11   + พระเยซูแบกรับความบาปของเราไว้ที่กางเขนนั้น  + เราชอบธรรมด้วยความเชื่อและเราดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ + ชีวิตของเรารับการรักษาให้หายดีแล้ว เราได้กลับมาหาพระบิดาอีกครั้งและจะไม่ห่างตลอดไป จิตวิญญาณเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ตลอดไป อาเมน