พระเยซูเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์

Intimacy Sunday 17 June 2018 “พระองค์ ไม่ได้ทรงทำบาปเลย และไม่พบการล่อลวงในพระโอษฐ์ของพระองค์เลย เมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลย เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้ทรงขู่อาฆาต แต่ทรงมอบพระองค์เอง ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรม” ‭‭1 เปโตร‬ ‭2:22-23‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.2.22-23.thsv11   + พระเยซูเป็นแบบอย่างให้แก่เรา เพราะพระองค์ไม่เคยทำบาปเลย ทั้งท่าที ภายใน วาจาและการประพฤติ และพระองค์ไ่ม่ถือว่าพระองค์มีสิทธิ์ใดๆ พระองค์ได้มอบสิทธิ์ทั้งสิ้นไง้กับพระบิดา เป็นผู้ที่จะพิพากษาอย่างยุติธรรม.    + ให้พระบิดาเป็นผู้ที่ พิพากษาในสิ่งที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรม พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่จะให้ความยุติธรรมแก่เรา.