จงอธิษฐานและพูดกับพระวิญญาณทุกเช้าวันใหม่

จงอธิษฐานและพูดกับพระวิญญาณทุกเช้าวันใหม่   สิ่งที่สำคัญที่สุดในแต่ละวันคือการที่เราได้ใช้เวลากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุก ๆ เช้าวันใหม่ เราได้ใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระองค์ นมัสการพระองค์ พูดคุยกับพระองค์ ฟังเสียงที่พระองค์จะได้พูดกับเรา และอ่านพระวจนะที่พระองค์ได้มอบให้เราไว้    ทำไมมันจึงสำคัญมากเช่นนั้น ?  คำตอบง่าย ๆ  ก็คือ เพราะชีวิตเราเริ่มต้นจากวิญญาณจิตภายใน จิตวิญญาณของเราคือส่วนที่สำคัญที่สุดของชีวิตที่ใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับพระบิดา ก่อนเชื่อเราอาจเริ่มต้นแต่ละวันด้วยการออกกำลังกาย หรือการทำให้จิตใจสงบ แต่นั่นยังไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่เป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้า เราจำต้องเริ่มสิ่งที่สำคัญที่สุดนี้ในแต่ละวัน จริง  ๆ คือในทุกเช้าวันใหม่ พระองค์ปรารถนามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเราในแต่ละวันมากกว่าอย่างอื่น มากกว่าสิ่งใด ๆ ที่เราพยายามทำให้พระองค์เสียอีก 1 ซามูเอล 15: 22บอกว่า “ “พระยาห์เวห์พอพระทัยในเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชามาก เท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์หรือ?”      พระเยซูบอกในยอห์น 15 ให้เรามีชีวิตใกล้ชิดพระองค์ เหมือนที่พระองค์เป็นเถาองุ่น เราเป็นแขนง ใน ยอห์น 15:4 บอกต่อไปว่า “ จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถา พวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเรา “   พระเยซูยังตื่นแต่เช้าในการมาแสวงหาพระบิดา มาระโก 1: 35 ” …

จงอธิษฐานและพูดกับพระวิญญาณทุกเช้าวันใหม่ Read More »