พระเยซูผู้ช่วยให้รอดของเรา

Intimacy Tuesday 24 July 2018 “สิเมโอน เปโตร ผู้รับใช้และอัครทูตของพระเยซูคริสต์ เรียน บรรดาผู้ที่ได้รับความเชื่ออันล้ำค่าเช่นเดียวกับเรา โดยความชอบธรรมแห่งพระเจ้าของเราทั้งหลายคือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา” ‭‭2 เปโตร‬ ‭1:1‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/2pe.1.1.thsv11   + การที่ได้อยู่ในร่มพระคุณพระบิดาถือเป็นสิ่งที่ล้ำค่าสำหรับชีวิตของเรา เป็นพระคุณที่ได้มาเปล่าๆ คือ พระเยซูคริสต์ของเรา เราตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตด้วยพระคุณและความชอบธรรมที่มาจากพระองค์ ให้ไปถึงแผนการและน้ำพระทัยอันดีเลิศที่พระองค์ได้ใส่ไว้ให้แก่เรา