พระเยซูทนทุกข์เพื่อเรา

“ดังนั้น โดยเหตุที่พระคริสต์ได้ทรงทนทุกข์ทางพระกาย แล้ว พวกท่านก็จงติดอาวุธตัวเองโดยมีความคิดเดียวกันกับพระองค์ เพราะว่าผู้ที่ทนทุกข์ทางกายก็เลิกข้องเกี่ยวกับบาปอีกต่อไป เพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ในโลก ตามตัณหาของมนุษย์ แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้า” ‭‭1 เปโตร‬ ‭4:1-2‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.4.1-2.thsv11   + เราต่อสู้เนื้อหนังทุกวันเพื่อให้อยู่ใต้การปกคลุมของพระวิญญาณ พระเยซูยอมทนทุกข์เพราะเราเพราะพระองค์รักเรา เราจึงต้องรักษาชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์