พระเยซูทนทุกข์เพราะบาปของเรา

Intimacy Wednesday 27 June 2018   “เพราะพระคริสต์ทรงทนทุกข์ ครั้งเดียวเป็นพอเพราะบาป คือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อจะนำพวกท่าน ไปถึงพระเจ้า ฝ่ายกายพระองค์จึงสิ้นพระชนม์ แต่ฝ่ายจิตวิญญาณทรงคืนพระชนม์” ‭‭1 เปโตร‬ ‭3:18‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.3.18.thsv11   + พระเยซูทนทุกข์เพราะพระองค์ต้องรับแบกความผิดบาปของเรา ทั้งหลาย พระองค์ทรงรับเพียงครั้งเดียวเพื่อโลหิตของพระองค์จะได้ชำระบาปทั้งสิ้นของเรา และเป็นหนทางเดียวที่จะนำเราไปให้ถึงพระบิดาได้  + มากกว่านั้น พระองค์ยังฟื้นคืนพระชนม์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้า กายภาพได้ตายแต่ฝ่ายวิญญาณได้ฟื้น และทรงเป็นนิรันดร์ และเราทั้งหลายก็จะเป็นเช่นนั้นด้วย อาเมน