พระเยซูคริสต์เป็นความรัก

พระเยซูคริสต์รักเราด้วยความรักอันใหญ่หลวง

Intimacy Friday 21 September 2018 “เมื่อก่อนเราทุกคนเคยประพฤติเหมือนพวกเขาตามตัณหาของเนื้อหนัง คือทำตามความต้องการของเนื้อหนังและของความคิด โดยวิสัยแล้วเราจึงเป็นคนที่สมควรได้รับการลงโทษเหมือนอย่างคนอื่นๆ แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา พระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭2:3-4‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/eph.2.3-4.thsv11   + มนุษย์ทำบาปตามความต้องการเนื้อหนัง และทำตามความคิดของตัวเอง ผลลัพธ์ก็คือความตาย แต่ว่าเป็นเพราะพระคุณความรักของพระองค์ ที่รักเราและโปรดอภัยทุกการบาปให้แก่เรา เราจึงไม่ต้องรับโทษบาปผิดอีกต่อไป    + ความรักของพระเยซูคริสต์นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าสิ่งใดๆ เป็นความรักมั่นคงนิรันดร์และนิรันดร์ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคความรักที่ยิ่งใหญ่นี้ 

ทนทุกข์เพื่อมงกุฎแห่งชีวิต

Intimacy Thursday 12 July 2018 “เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้อาวุโสในพวกท่าน ในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นทั้งผู้อาวุโส และเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และเป็นหุ้นส่วนที่จะรับศักดิ์ศรีที่กำลังจะปรากฏ” ‭‭1 เปโตร‬ ‭5:1‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.5.1.thsv11   + อาจารย์เปาโลเป็นแบบอย่าง ในการดำเนินชีวิตและปรนนิบัติพระเจ้า พระเยซู ตลอดชีวิตของท่าน  ท่านปรนนิบัติพระจ้าด้วยเต็มกำลังความเชื่อ เสม แม้ว่าทาานจะโดนข่มเหงมากมาย สิ่งที่ทีานหนุนใจเรา คือ การเป็นพยานถึงความทุกข์ยากของพระเยซูคริสต์    + สิ่งที่สำคัญคือเราจะได้รับศักดิ์ศรีร่วมกับพระเยซู คือมงกุฎแห่งชีวิตที่พระองค์สัญญาไว้ ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ ถ้าเขาไม่ยินดีตัดสินใจที่จะทนทุกข์กับพระเยซู เอเมน !!

จงอธิษฐานอยู่เสมอ

จงอธิษฐานอยู่เสมอ       ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยคำอธิษฐานโดยแท้จริง เพราะเราดำเนินชีวิตด้วยฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อเรามี พระวืญญาณอยู่ในเราแล้ว เราขาดไม่ได้ที่ไม่อธิษฐานต่อพระบืดา ในทุก ๆ เวลา พระวจนะ กล่าวว่า “ จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ “ ในพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 5:17 ได้กล่าวไว้        ต้องนับว่าเป็นเรื่องไม่ปกติ ถ้าคริสเตียนจะไม่มีชีวิตแห่งการอธิษฐาน เพราะการอธิษฐานเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากที่พระเยซูได้มอบไว้แก่เรา ในการใช้ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า และการพัฒนาความสัมพันธ์ในชีวิตแห่งการอธิษฐาน  ยิ่งเมื่อเราอ่านพระวจนะทั้งเล่ม และอ่านอย่างสม่ำเสมอ เราจะเห็นได้ว่าผู้รับใช้พระเจ้าตลอดพระคัมภีร์มีชีวิตแห่งการอธิษฐาน อยู่เสมอ ด้วยพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามอบให้กับผู้รับใช้ในพระค้มภีร์ พวกเขาจึงขาดไม่ได้ในการพึ่งพาพระองค์ด้วยคำอธิษฐาน และทุกสิ่งที่พระองค์ได้สัญญาไว้นั้นก็สำเร็จ       เราเองก็เช่นกัน ด้วยพระคุณที่พระเยซูมาตายไถ่าบาปให้กับเราแล้ว พระองค์ปรารถนามากที่อยากจะใช้ชีวิตของเราให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ พระองค์ให้เราอธิษฐานต่อพระองค์ พูดคุยกับพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้บอกเรา เพื่อพระองค์จะได้สำแดงแก่เรา ให้เราเห็นในสื่งที่พระองค์ปรารถนาจะเห็น ในชีวิตของเรา เราเองก็ตั้งมั่นในการอธิษฐานอย่างไม่ลดละ เพื่อให้พระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเรา         เมื่อเรามีความเชื่อในคำอธิษฐาน เมื่อเราเองอธิษฐานอย่างไม่ลดละแล้ว ความเชื่อที่เรามี ความสัมพันธ์ที่เรากับพระวิญญาณอยู่เสมอจะช่วยเราให้คำอธิษฐานนั้น …

จงอธิษฐานอยู่เสมอ Read More »