พระเจ้า

พวกหนึ่งจะแข็งแรงกว่าอีกพวกหนึ่ง พี่จะรับใช้น้อง

พระยาห์เวห์ตรัสกับนางว่า  “ชนสองชาติอยู่ในครรภ์ของเจ้า และประชาชนสองพวกเกิดจากเจ้า จะต้องแยกกัน พวกหนึ่งจะแข็งแรงกว่าอีกพวกหนึ่ง พี่จะรับใช้น้อง” ปฐก 25:23 พระเจ้าพูดกับรีเบคคา เป็นคำพยากรณ์ถึงอนาคตของลูกของนาง ที่จะเปฺ็นฝาแฝด คือ เอซาวและยาโคบ และได้พูดชัดเจนว่า พี่จะรับใช้น้อง สิ่งที่พระเจ้าพูดกับเรา จะมีบางช่วงเวลาที่เป็น ถ้อยคำแห่งแผนการในอนาคต เมื่อเราจดจ่อที่จะฟังเสียงพระองค์ พระองค์จะค่อย ๆ บอกถึงอนาคตสำหรับทิศทาง ชีวิตของเรา เพียงเราจดจ่อ รอคอย พระองค์ อย่างมั่นคง

เจ้าจงตั้ง‍ชื่อเขาว่า อิส‌อัค เราจะสถาปนาพันธ‌สัญญาของเราไว้กับเขา

พระ‍เจ้าตรัสว่า “ที่แน่นั้น คือซา‌ราห์ภรรยาของเจ้าจะคลอด‍บุตร‍ชายคนหนึ่งให้เจ้า และเจ้าจงตั้ง‍ชื่อเขาว่า อิส‌อัค เราจะสถาปนาพันธ‌สัญญาของเราไว้กับเขา เป็นพันธ‌สัญญานิ‌รันดร์แก่เชื้อ‍สายของเขาซึ่งจะตามเขามา ปฐมกาล 17:19 THSV11 https://bible.com/bible/174/gen.17.19.THSV11 อับราฮัม ยังเข้าใจว่า เป็นอิชามเอล ที่จะเป็นเชื้อสายตามที่ พระเจ้าได้บอกไว้ก่อนนี้ เพราะท่านไม่คิดว่า อายุท่านจะสามารถมีบุตรได้อีก และสายตาท่านก็เห็นผู้จะเป็นเชื้อสายอยู่แล้ว แต่พระเจ้าทำในสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ ในเวลาต่อมา พระเจ้าทำกิจที่ยิ่งใหญ่เสมอในชีวิตของเรา มันมากกว่าที่สายตาธรรมดาอย่างเรา จะเชื่อหรือเห็นได้. พระเจ้าทำสิ่งใหม่ๆ สิ่งอัศจรรย์แก่ชีวิตของเรา เมื่อพระองค์พูด จงไวที่จะฟัง

นี่คือพันธสัญญาของเรากับเจ้า เจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย

3อับรามก็ซบหน้าลงถึงดิน พระเจ้าตรัสแก่ท่านว่า 4“นี่คือพันธสัญญาของเรากับเจ้า เจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย 5ชื่อของเจ้าจะไม่ใช่อับรามอีกต่อไป เจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัม เพราะเราให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย ปฐก 17: 3-5 พระเจ้าพูดกับอับราม ถึงพันธสัญญาที่มีแก่ท่าน พระองค์สัญญาจะให้ท่านเป็นบิดาแห่งประชาชาติ  และพระองค์เปลี่ยนชื่อท่านเป็น อับราฮัม คือบิดาแห่งมวลชน ชื่อก็มีส่วนส่งเสริมต่อการดำเนินวิถีที่พระเจ้าจะนำ อย่างที่พระเจ้าได้ทำแก่อับราฮัม  เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อ แต่ให้เราได้เรียกชื่อตามพระสัญญาในพระวจนะ ในวิถีที่เราดำเนินชีวิต  เพราะพระสัญญานี้ก็เป็นของลูกของพระองค์เช่นเราด้วยเช่นกัน เมื่อเราประกาศพระสัญญาของพระองค์ เรามีความเชื่อและดำเนินชีวิตด้วยความหวังใจ พระองค์จะกระทำให้สำเร็จ อาเมน