พระเจ้าเป็นความรัก

ไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดทำบาป

intimacy Wednesday 30 January 2019 13เพราะว่าท่านก็ได้ยินถึงชีวิตในอดีตของข้าพเจ้า เมื่อยังอยู่ในศาสนายิวว่า ข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าอย่างร้ายแรงยิ่งนัก และพยายามทำลายเสีย 14และข้าพเจ้าได้ก้าวหน้าในด้านศาสนายิวเหนือกว่าเพื่อนร่วมชาติหลายคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นกว่าในเรื่องขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้า กท.1:13-14 * ชีวิตในอดีตของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน และอาจเลวร้ายมากมายอย่างที่เราก็รู้ตัวเราเองดี ไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดทำบาป และนั่นเองเป็นเหตุผลที่ทำให้เราหันกลับมาหาพระเยซู * อาจารย์เปาโลก็เช่นกัน ท่านเป็นผู้ที่มีชีวิตข่มเหงคริสเตียนมาตลอด และท่านเองก็โดดเด่นกว่าใคร ๆ ในรุ่นราวคราวเดียวกับท่าน และแน่นอนว่าพระเจ้าเลือกท่านมาเพื่อการนี้ เป็นกิจที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์กระทำผ่านชีวิตอาจารย์เปาโล * เราเองก็เช่นกัน มีความไม่สมบูรณ์อยู่มากมาย แต่เราก็ได้พระเมตตาคุณของพระเยซู ที่ทำให้เรามีชีวิต และพระองค์รักเรามาก ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเยซู

ข่าวประเสริฐที่ประกาศโดยข้าพเจ้านั้นไม่ใช่ของมนุษย์

Intimacy Tuesday 29 January 2019 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่า ข่าวประเสริฐที่ประกาศโดยข้าพเจ้านั้นไม่ใช่ของมนุษย์ 12เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับข่าวประเสริฐนั้นจากมนุษย์ ไม่มีใครสอนข้าพเจ้า แต่พระเยซูคริสต์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้า กท1:11-12 * ข่าวประเสริฐมาจากพระเยซู ที่พระองค์ มาไถ่บาปเรา ข่าวประเสริฐจึงมีฤทธิ์อำนาจในการประกาศพระเยซูคริสต์ * เราแต่ละคนมีประสบการณ์กับพระเยซู ส่วนตัว เราจึงเล่าข่าวประเสริฐ ด้วยการเป็นพยานถึงความรัก ความเมตตา การช่วยกู้ และอื่น ๆ ที่พระองค์ได้ทำต่อชีวิตของเราอย่างเจาะจง * เรามีประสบการณ์โดยตรงกับพระองค์ เราจึงมั่นใจในทุก ๆคำที่เราเล่าออกไป * อาจารย์เปาโลก็เช่นกัน ท่านได้รับประสบการณ์ท่ีพิเศษมากจากพระเยซูคริสต์ โดยตรง และพระองค์ ก็ใช้ชีวิตของท่านมากจริง ๆ * ขอโปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ช่วยให้เรามีกำลังในการทำพระราชกิจของพระองค์ ให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์ ด้วย อาเมน

พระสัญญาในการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าเป็นนิรันดร

Intimacy Tuesday 22 January 2019 “เขาทั้งหลายร้องขอ แล้วพระองค์ทรงนำนกคุ่มมา และทรงให้พวกเขาอิ่มด้วยอาหารจากฟ้า พระองค์ทรงเปิดหิน แล้วน้ำก็ไหลออกมา มันไหลไปเป็นแม่น้ำในที่แห้งแล้ง เพราะพระองค์ทรงระลึกถึงพระสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์ และอับราฮัมผู้รับใช้ของพระองค์” ‭‭สดุดี‬ ‭105:40-42‬ ‭THSV11‬‬ https://www.bible.com/174/psa.105.40-42.thsv11 + พระสัญญาของพระเจ้าเป็นนิรันดร์ ในเรื่องการดูแล ที่มาจากพระองค์ พระองค์ประทาน มานา พระองค์ประทานนกคุ่ม พระองค์ประทานน้ำ ให้แก่พวกเขา การดูแลตามความจำเป็นในชีวิตไม่เคยหมดไป + พระบิดาก็ดูแลเราเช่นนั้น เราอาจเผชิญหลายความ ยากลำบาก ที่เข้ามาในชีวิต แต่ พระสัญญาของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยน คือ จะดูแลชีวิตเราอย่างดี และจะนำเราไปสู่พระทัยของพระองค์ สรรเสริญพระเจ้า พระเยซู อาเมน