ความเชื่อนั้นพระองค์ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน

อับรามก็เชื่อพระยาห์เวห์ ความเชื่อนั้นพระองค์ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน ปฐก15.6 พระสัญญาที่พระเจ้าได้บอกเรา เมื่อเราวางใจ และเชื่อ และเรารับไว้ สิ่งนั้นก็เป็นความชอบธรรม  ความเชื่อจึงสำคัญ มากในการดำเนินชีวิต ไม่ใช่เพียงกำลังและความรู้ของเรา แต่เป็นความเชื่อ ในพระองค์ สิ่งนี้คือความชอบธรรม