คำอธิษฐานที่ได้รับแล้ว ตอนที่ 2 

คำอธิษฐานที่ได้รับแล้ว ตอนที่ 2 หลังจากที่เราได้ศึกษาไปแล้วก่อนหน้านี้ในเรื่องคำอธิษฐานที่ได้รับแล้ว ตอนที่ 1  วันนี้เราจะมาดูกันต่อในตอนที่ 2 ในพระวจนะ ‘อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ ‘ ฟีลิปปี 4:6-7 https://www.bible.com/bible/174/PHP.4.6-7 ในพระธรรมตอนนี้ที่เราจะกล่าวถึงในประเด็นต่อไป ประการที่สอง ให้เราอธิษฐาน วิงวอนและขอบพระคุณ เมื่อเราเมื่อความกระวนกระวายใจ เมื่อเราไดบอกทุกเรื่องราวของเราให้กับพระบิดาของเราได้รู้แล้วนั้น สิ่งที่สำคัญต่อมาคือการที่เราได้ทำใน สามสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่มีพลังเป็นอย่างมากและพระวจนะก็ได้รับรองเองไว้แล้ว ให้เราอธิษฐานต่อพระบิดา     สิ่งแรกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพึ่งพา ให้พระบิดาได้ช่วยนำเราในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่า แม้พระพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า แต่พระองค์เองก็ยังใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอธิษฐานกับพระบิดา ดังนั้นเราเองยังเป็นมนุษย์ที่ยังอ่อนกำลังได้ในบางสถานการณ์ เราจึงควรที่จะต้องให้เวลากับพระบิดาในการอธิษฐาน ยิ่งเราอธิษฐานมากเท่าใด เราก็จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านคำอธิษฐานที่เราได้อธิษฐาน นี้    เราจึงต้องจัดเวลาอย่างเจาะจงในการ อธิษฐานต่อพระเจ้าเสมอ หลายครั้งเรามักอธิษฐานในเวลาที่จวนเจียนมากเกินไป ทำให้เราเองพลาดที่จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เพราะความใจร้อนและการไม่ได้รอคอยคำตอบจากพระองค์ การ อธิษฐานเป็นการสร้างความเชื่อและความไว้วางใจที่เรามีกับพระองค์ บางครั้งต้องใช้เวลาในกาอธิษฐานกับพระองค์ ไม่สามารถจะรีบ  ๆ ที่จะขอเพียงอย่างเดียวได้   …

คำอธิษฐานที่ได้รับแล้ว ตอนที่ 2  Read More »