พระเจ้าจะพิพากษา

Intimacy Friday 10 August 2018  “เพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงยกเว้นพวกทูตสวรรค์ที่ได้ทำบาปนั้น แต่ได้ทรงผลักพวกเขาลงไปในอเวจี และได้ล่ามพวกเขาด้วยโซ่แห่งความมืดมิด คุมไว้จนถึงเวลาพิพากษา และไม่ได้ทรงยกเว้นโลกสมัยโบราณ แต่ได้ทรงคุ้มครองโนอาห์ผู้ประกาศความชอบธรรม กับคนอื่นอีกเจ็ดคน เมื่อคราวที่พระองค์ได้ทรงบันดาลให้น้ำท่วมโลกของคนอธรรม” ‭‭2 เปโตร‬ ‭2:4-5‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/2pe.2.4-5.thsv11   + ผู้ที่ทำบาปต่อพระบิดานั้น จะได้รับผลที่พวกเขาควรได้รับ เมื่อที่สุดแล้วพวกเขาไม่กลับใจแค่ยังดำเนินชีวิตในบาปนั้น ทั้งฑูตสวรรค์ก็ต้องอยู่ในอเวจีจนเวลาแห่งการพิพากษามาถึง  + ผู้ที่วางใจในพระบุตรและดำเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างแท้จริงนั้นจะสามารถผ่านเส้นทางบนโลกนี้ไปได้ เราต้องพึ่งพาพระคุณพระเจ้าเท่านั้น พระองค์สัญญาจะดูแลเรา อาเมน