พระเจ้าคุยกับเรา

เรามอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าแล้ว

เมื่อดวงอาทิตย์ตกและมืดมิดก็มีเตาที่ควันพลุ่งอยู่ และคบเพลิงเลื่อนลอยมาระหว่างกลางซีกสัตว์เหล่านั้น 18ในวันนั้นพระยาห์เวห์ทรงทำพันธสัญญากับอับรามว่า “เรามอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าแล้ว ปฐก 15:17-18 อับรามถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระยาเวห์ และหลังจากนั้น พระยาเวห์ก็ได้ส่งคบเพลิงเลื่อนมาระหว่างกลางซีกสัตว์ ซึ่งเป็นภาพการเผาเครื่องบูชา เป็นการถวายแด่พระองค์ และพระองค์ก็พอพระทัย  พระยาเวห์ย้ำพระสัญญาของพระองค์ในเรื่อง การมอบดินแดนตามพระสัญญาให้แก่ท่าน ชีวิตเราเป็นดังเครื่องเผาบูชา ที่มีชีวิต เมื่อเรามอบชีวิตแด่พระองค์ เราก็มอบเครื่องเผาบูชาแด่พระองค์ เราต้องรับการชำระชีวิตและอธิษฐานแด่พระองค์ด้วย เพื่อพระองค์จะได้พอพระทัย ในชีวิตเรา

ความเชื่อนั้นพระองค์ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน

อับรามก็เชื่อพระยาห์เวห์ ความเชื่อนั้นพระองค์ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน ปฐก15.6 พระสัญญาที่พระเจ้าได้บอกเรา เมื่อเราวางใจ และเชื่อ และเรารับไว้ สิ่งนั้นก็เป็นความชอบธรรม  ความเชื่อจึงสำคัญ มากในการดำเนินชีวิต ไม่ใช่เพียงกำลังและความรู้ของเรา แต่เป็นความเชื่อ ในพระองค์ สิ่งนี้คือความชอบธรรม