พระสัญญาที่ล้ำค่า

Intimacy Friday 27 July 2018 “โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เรา เพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้ พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่ว และจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า” ‭‭2 เปโตร‬ ‭1:4‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/2pe.1.4.thsv11   + ฤทธิ์เดชที่พระบิดามอบให้เรานั้นเป็น พระสัญญาที่มอบให้แก่เราผ่านทางฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจึงต่อสู้กับความเสื่อมทรามของโลก ทั้งความคิดและการกระทำ ที่ชั่วร้ายได้ ด้วยกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์   + เราจะยิ่งเข้าใจในบทบาทของพระวิญญาณ มากยิ่งขึ้นในชีวิตของเรา เพราะพระองค์เป็นกำลังและเรี่ยวแรงทั้งสิ้นของเรา    Photo credit ; https://dwellingintheword.wordpress.com/2016/05/25/1843-2-peter-1/