พระวิญญาณ

มีคนจ้องเล่นงานเราอยู่

มีคนจ้องเล่นงานเราอยู่       ชีวิตคริสเตียนอยู่ในโลกที่คาบเกี่ยวอยู่สองด้าน คือ โลกฝ่ายวิญญาณ และโลกฝ่ายธรรมชาติ ในขณะที่ก่อนเราจะได้มารู้จักกับพระเจ้า พระเยซูนั้น เราอยู่ในโลกฝ่ายธรรมชาติอยู่แล้วและในขณะเดียวกัน เราก็อยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณด้วย       โลกฝ่ายวิญญาณนั้น อาจแบ่งได้เป็นสองด้าน คือด้านมืดและด้านสว่าง ฝ่ายด้านมืดนั้นเป็นที่ชัดแจ้งอยู่แล้วว่า โลกนี้ถูกปกครองโดยมารซาตาน มันอยู่มาก่อนเรานานมากแล้ว ตั้งแต่ที่พระเจ้าไล่ ลูซิเฟอร์และบรรดาฑูตสวรรค์ที่ไม่กลับใจใหม่ ให้มาอยู่บนโลกก่อนที่พะองค์จะทำการพิพากษาพวกมัน         และเราเองเมื่อเราได้อยู่ในพระเยซูคริสต์แล้ว เราก็ได้ย้ายจากโลกฝ่ายวิญญาณด้านมืดมาสู่ในโลกของความสว่างทันที และแน่นอนว่า เมื่อมันรู้ว่าเราอยู่ในโลกของความสว่างแล้ว มันก็ต้องพยายามทุกทางเพื่อที่จะนำวิญญาณจิตของเรากลับไปลงนรกนิรันดร์กับมันให้ได้         มารซาตานอาจได้เปรียบเราในตอนนี้ เพราะมันควบคุมโลกนี้อยู่ แต่เราเองก็คือสิ่งที่พระบิดาประทานให้เพื่อให้เรามีชัยชนะเหนือมารซาตานเมื่อเราต้องอยู่บนโลกนี้นั่น ชีวิตแห่งการอธิษฐาน และมากกว่านั้นพระองค์ยังให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในเราด้วยเพื่อจะช่วยเหลือเราทุก ๆ เรื่องและปลอบประโลมและนำวิญญาณจิตของเราให้มีชัยเหนือทุกสิ่งได้    ‘จงควบคุมตัวเอง จงระวังระไวให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมาร ดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ ‘ 1 เปโตร 5:8 https://www.bible.com/bible/174/1PE.5.8       …

มีคนจ้องเล่นงานเราอยู่ Read More »

พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสผ่านกษัตริย์ดาวิด

พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสผ่านกษัตริย์ดาวิด           ดาวิดเป็นคนหนึ่งที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมมาก แม้ท่านเองจะทำบาปที่ใหญ่หลวง แต่มื่อท่านได้กลับใจ ยาเวห์ทรงยกโทษบาปให้แก่ท่านแม้ท่านยังต้องรับผลในการกระทำนั้น ท่านก็ยังเป็นที่ชอบพระทัยในสายพระเนตรพระองค์   และในวาระสุดท้ายของท่าน พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ตรัสผ่านตัวท่าน ในพระวจนะ ที่กล่าวว่า ‘“พระวิญญาณของพระยาห์เวห์ได้ตรัสทางข้าพเจ้า พระดำรัสของพระองค์อยู่ที่ลิ้นของข้าพเจ้า ‘ 2 ซามูเอล 23:2 https://www.bible.com/bible/174/2SA.23.2   ท่านได้พูดกล่าวถึงชีวิตของท่านและลูกหลานเองจะรับการดูแลจากยาเวห์ และศัตรูจะยืนอยู่ต่อหน้าท่านก็ไม่อาจเป็นได้ ทำให้เราเห็นได้ว่างานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั้นได้ทำอย่างต่อเนื่องตลอดพระคัมภีร์และอยู่กับคนที่ พระองค์ทรงเรียกอย่างเจาะจง     เราเห็นได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังคงทำงานมาตั้งแต่สมัยพันธสัญญาเดิม บางคนจะได้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อทำการงานบางอย่างอย่างเจาะจงเพื่อพระนามยาเวห์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เดียวกันนี้ ก็ได้อยู่ในเราทั้งหลายในฐานะผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เช่นกัน ฤทธิ์เดช หมายสำคัญและการอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับผู้เชื่อทุกคนด้วย   ถ้อยคำที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้ตรัสผ่านกษัตริย์ดาวิด ก็เป็นเรื่องเจาะจงถึงชีวิตของท่านและการจัดสรร การดูแล และการนำของพระองค์ เราจึงรับรู้ได้ว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะพูดกับเราในวิถึชีวิต ในช่วงเวลาที่เรากำลังดำเนินชีวิต ด้วยเช่นกัน เราต้องใส่ใจ และรอคอย สงบนิ่งที่จะมีเวลาอย่างเจาะจงในการฟังเสียงที่พระองค์ จะได้พูดกับเรา สิ่งนี้สำคัญมากในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่น่าตื่นเต้น นี้    photo …

พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสผ่านกษัตริย์ดาวิด Read More »