พระวิญญาณรักเรา

เพนเทคอส ฤดูกาลแห่งการเก็บเกี่ยว!!

Intimacy Sunday 20 May 2018  “แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”” ‭‭กิจการ‬ ‭1:8‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/act.1.8.thsv11   + เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของการเริ่มต้น การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มขนาด ในยุคพันธสัญญาใหม่ที่ พระเยซูได้ทรงกล่าวไว้ว่า จะประทาน ผู้ช่วยอีกคนหนึ่ง จะเพื่อช่วยเราในทุกๆสิ่ง     + ที่สำคัญคือ พระะวิญญาณจะนำเราในการเป็นพยานเรื่องของ พระเยซู จนสุดปลายแผ่นดินโลก    + ประสบการณ์ในพระวิญญาณของเรา จะเป็นตัวบอกว่าเรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระวิญญาณมากแค่ไหน เราสม่ำเสมอในพระวจนะมากแค่ไหน และเราอยู่เพื่อพระทัยของพระองค์มากแค่ไหน    + ขอโปรดให้เป็นฤดูกาลของการขับเคลื่อน ในพระวิญญาณ ในชีวิตลูกให้มากยิ่งขึ้น และฤทธิ์อำนาจพระองค์จะทำงานอย่างเต็มขนาดในชีวิต      Photo credit :  www.catholicstand.com/pentecost-and-you/

พระวิญญาณบริสุทธิ์ : ผู้ที่ดำรงอยู่มาตลอดและได้อยู่ในเรา

พระวิญญาณบริสุทธิ์ : ผู้ที่ดำรงอยู่มาตลอดและได้อยู่ในเรา   เราขอบคุณพระเจ้า ได้อย่างมากมายจริง  ๆ ที่พระองค์ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ มาให้แก่เราทั้งหลายในยุคสุดท้ายที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อนี้  สิ่งที่เรารู้ก็คือ พระบิดาอยากให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ ก็คือเริ่มต้นด้วยความเชื่อ และจบชีวิตลงด้วยความเชื่อด้วย ดังนั้นเราเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ยังจะเกิดขึ้นตามพระสัญญาของพระองค์    เราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่เราเองไม่เคยเห็นแต่เมื่อพระส้ญญาจากพระเยซูมาถึงเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้เข้ามาอยู่ในเราและทำงานในชีวิตเรา เราสามารถสัมผัสความรัก ความอบอุ่น การปลอบประโลมใจ และการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้อย่างมาก ยิ่งเมื่อเราได้มีเวลาใกล้ชิดสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเท่าไร เราจะยิ่งสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้มากเท่านั้น มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์โดยแท้   เราเห็นได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั้นอยู่มาตั้งแต่สร้างโลกตอนที่พระบิดากำลังเริ่มสร้างโลกใหม่  ๆ พระวิญญาณก็ได้ปกเหนือน้ำนั้น   ‘ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้าง ฟ้าและแผ่นดิน แผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือน้ำ และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้ำนั้น ‘ ปฐมกาล 1:1-2 https://www.bible.com/bible/174/GEN.1.1-2   พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานร่วมกันกับพระบิดา และพระบุตร พระองค์เป็นพระเจ้าเดียวแต่ด้วยบทบาทที่แตกต่างกัน และความจำกัดของเราทำให้เราพยายามอธิบายสภาพที่พระองค์ทรงเป็น แม้อาจจะยังเข้าใจยากอยู่บ้าง แต่เมื่อเราได้มีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในความสัมพันธ์ที่พระองค์ได้มีกับเรา เราจะเข้าใจได้ทันทีว่าความรักที่พระองค์มอบให้กับเรา ประสบการณ์การปลอบประโลมใจ จากพระองค์มันตอบทุกคำถามเกี่ยวกับพระลักษณะชองพระเจ้าได้เลย   …

พระวิญญาณบริสุทธิ์ : ผู้ที่ดำรงอยู่มาตลอดและได้อยู่ในเรา Read More »