พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้า

พระเจ้าผู้ทรงอภัยบาปและรักษาเราให้หายดี

Intimacy Thursday 13 December 2018“ผู้ทรงอภัยความชั่วทั้งสิ้นของเจ้า ผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของเจ้า”‭‭สดุดี‬ ‭103:3‬ ‭THSV11‬‬http://bible.com/174/psa.103.3.thsv11+ พระเจ้าพระบิดา ผู้ที่สามารถให้อภัยบาปผิดทั้งสิ้นของเราได้ โดยผ่านโลหิตประเสริฐของพระเยซูคริสต์ พระคุณของพระองค์นั้นแสนชื่นใจ คอยช่วยเหลือและประคับปนะคองนบาปอย่างเราเสมอ เพราะพระองค์รักเรา + พระบิดายังคงทำงานผ่านชีวิตของเรา พระองค์ยังรักษาการป่วยไข้ทั้งสิ้นได้ ด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงปัจจุบันกาล พระยาเวห์สมควรรับการสรรเสริญ ขอบคุณพระเจ้า

มีคนจ้องเล่นงานเราอยู่

มีคนจ้องเล่นงานเราอยู่       ชีวิตคริสเตียนอยู่ในโลกที่คาบเกี่ยวอยู่สองด้าน คือ โลกฝ่ายวิญญาณ และโลกฝ่ายธรรมชาติ ในขณะที่ก่อนเราจะได้มารู้จักกับพระเจ้า พระเยซูนั้น เราอยู่ในโลกฝ่ายธรรมชาติอยู่แล้วและในขณะเดียวกัน เราก็อยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณด้วย       โลกฝ่ายวิญญาณนั้น อาจแบ่งได้เป็นสองด้าน คือด้านมืดและด้านสว่าง ฝ่ายด้านมืดนั้นเป็นที่ชัดแจ้งอยู่แล้วว่า โลกนี้ถูกปกครองโดยมารซาตาน มันอยู่มาก่อนเรานานมากแล้ว ตั้งแต่ที่พระเจ้าไล่ ลูซิเฟอร์และบรรดาฑูตสวรรค์ที่ไม่กลับใจใหม่ ให้มาอยู่บนโลกก่อนที่พะองค์จะทำการพิพากษาพวกมัน         และเราเองเมื่อเราได้อยู่ในพระเยซูคริสต์แล้ว เราก็ได้ย้ายจากโลกฝ่ายวิญญาณด้านมืดมาสู่ในโลกของความสว่างทันที และแน่นอนว่า เมื่อมันรู้ว่าเราอยู่ในโลกของความสว่างแล้ว มันก็ต้องพยายามทุกทางเพื่อที่จะนำวิญญาณจิตของเรากลับไปลงนรกนิรันดร์กับมันให้ได้         มารซาตานอาจได้เปรียบเราในตอนนี้ เพราะมันควบคุมโลกนี้อยู่ แต่เราเองก็คือสิ่งที่พระบิดาประทานให้เพื่อให้เรามีชัยชนะเหนือมารซาตานเมื่อเราต้องอยู่บนโลกนี้นั่น ชีวิตแห่งการอธิษฐาน และมากกว่านั้นพระองค์ยังให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในเราด้วยเพื่อจะช่วยเหลือเราทุก ๆ เรื่องและปลอบประโลมและนำวิญญาณจิตของเราให้มีชัยเหนือทุกสิ่งได้    ‘จงควบคุมตัวเอง จงระวังระไวให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมาร ดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ ‘ 1 เปโตร 5:8 https://www.bible.com/bible/174/1PE.5.8       …

มีคนจ้องเล่นงานเราอยู่ Read More »

พระวิญญาณทำงานอย่างเต็มขนาดในเรา

    พระวิญญาณทำงานอย่างเต็มขนาดในเรา          พระวิญญาณจะทำงานผ่านชีวิตเราได้อย่างไร ถ้าใจเรายังใ่เปิดให้พระองค์เข้ามาทำงานอย่างเต็มขนาด    เรารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราแล้ว พระองค์อยู่กับเราในทุกๆแห่งเราไป พระองค์ทำงานในชีวิตผู้เชื่ออย่างมากในตลอดหลายพันปีที่ผ่านมา เราเหึได้อย่างชัดเจนว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ ำการอัศจรรย์ผ่านคนในพระคัมภีร์ และพระเยซูคริสต์เองก็เป็นผู้ที่บอกถึงการมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะสอนเราและทำให้เราได้ระลึกถึงฤทธิ์อำนาจที่พระองค์จะกระทำผ่านผู้เชื่อ         เราเห็นได้ว่ามีอัศจรรย์มากาย การหายโรค ด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากพระองค์ เกิดขึ้นผ่านคำอธิษฐานและการวางมือรักษา หลายเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในรูปแบบการบันทึกของพระคัมภีร์ หลายโรคไม่ด้มีให้เห็นในพระคัมภีร์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านผู้เชื่อ เพราะพวจนะมิอาจบันทึกได้ถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ดังที่ยอห์นได้บันทึกเอาไว้ว่า    “’มีอีกหลายสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำ ถ้าจะเขียนไว้ให้หมดทุกสิ่ง ข้าพเจ้าคาดว่า แม้หมดทั้งโลกก็น่าจะไม่พอไว้หนังสือที่จะเขียนนั้น’ ยอห์น 21:25 https://www.bible.com/bible/275/JHN.21.25   ดังนั้นเรามั่นใจจากภายในใจว่าพระวิญญาณกำลังทำงานผ่านเรา พระวจนะเป็นตัวเปิดทางให้เราเข้าใจ แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้อัศจรรย์ที่เกินความคิดมนุษย์ได้เกิดผขึ้น เราต้องกล้าที่จะเชื่อในฤทธิ์อำนาจอันไม่จำกัดนี้ เราต้องเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรา อัศจรรย์จะเกิดขึ้นทุกวัน อาเมน   credit : https://davidsteele.co.uk/video-teaching/communion-with-the-holy-spirit/