พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมเนื้อหนัง

ไฟพิพากษาจะลงมา

Intimacy Thursday 23 August 2018  “โดยน้ำนั้นเอง โลกในเวลานั้นก็ได้ถูกทำลายไปด้วยน้ำท่วม และโดยพระวจนะเดียวกันนั้นเอง ฟ้าและแผ่นดินในปัจจุบัน ก็เก็บรักษาไว้สำหรับไฟ ถูกเก็บไว้จนกว่าจะถึงวันพิพากษาและวันหายนะของบรรดาคนอธรรม” ‭‭2 เปโตร‬ ‭3:6-7‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/2pe.3.6-7.thsv11   + เมื่อเราอ่านพระวจนะทั้งเล่ม เราจะเห็นว่า แผนการความรักที่พระเจ้าให้แก่มนุษย์เป็นเช่นไร เราเห็นว่า ในสมัยนั้น น้ำถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายคนบาปในแผ่นดินโลก และในเวลานี้ ไฟจะเป็นตัวพิพากษาบรรดาประชาชาติอธรรม    + พระวจนะได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งสิ้นแล้ว เมื่อเราอ่านและใคร่ครวญ เราจะเห็นถึงความเสื่อมทรามทั้งสิ้นที่คืบคลานเข้ามา เราต้องเตรียมชีวิตของเรา ทำหน้าที่ตามพระทัยพระบิดาในชีวิตเรา. นำข่าวประเสริฐและสั่งสอนชนชาติต่างๆ ให้เป็นสาวกพระเยซู ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้พันธกิจที่ยิ่งใหญ่จะสำเร็จในชีวิตของเราด้วย อาเมน

มีคนจ้องเล่นงานเราอยู่

มีคนจ้องเล่นงานเราอยู่       ชีวิตคริสเตียนอยู่ในโลกที่คาบเกี่ยวอยู่สองด้าน คือ โลกฝ่ายวิญญาณ และโลกฝ่ายธรรมชาติ ในขณะที่ก่อนเราจะได้มารู้จักกับพระเจ้า พระเยซูนั้น เราอยู่ในโลกฝ่ายธรรมชาติอยู่แล้วและในขณะเดียวกัน เราก็อยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณด้วย       โลกฝ่ายวิญญาณนั้น อาจแบ่งได้เป็นสองด้าน คือด้านมืดและด้านสว่าง ฝ่ายด้านมืดนั้นเป็นที่ชัดแจ้งอยู่แล้วว่า โลกนี้ถูกปกครองโดยมารซาตาน มันอยู่มาก่อนเรานานมากแล้ว ตั้งแต่ที่พระเจ้าไล่ ลูซิเฟอร์และบรรดาฑูตสวรรค์ที่ไม่กลับใจใหม่ ให้มาอยู่บนโลกก่อนที่พะองค์จะทำการพิพากษาพวกมัน         และเราเองเมื่อเราได้อยู่ในพระเยซูคริสต์แล้ว เราก็ได้ย้ายจากโลกฝ่ายวิญญาณด้านมืดมาสู่ในโลกของความสว่างทันที และแน่นอนว่า เมื่อมันรู้ว่าเราอยู่ในโลกของความสว่างแล้ว มันก็ต้องพยายามทุกทางเพื่อที่จะนำวิญญาณจิตของเรากลับไปลงนรกนิรันดร์กับมันให้ได้         มารซาตานอาจได้เปรียบเราในตอนนี้ เพราะมันควบคุมโลกนี้อยู่ แต่เราเองก็คือสิ่งที่พระบิดาประทานให้เพื่อให้เรามีชัยชนะเหนือมารซาตานเมื่อเราต้องอยู่บนโลกนี้นั่น ชีวิตแห่งการอธิษฐาน และมากกว่านั้นพระองค์ยังให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในเราด้วยเพื่อจะช่วยเหลือเราทุก ๆ เรื่องและปลอบประโลมและนำวิญญาณจิตของเราให้มีชัยเหนือทุกสิ่งได้    ‘จงควบคุมตัวเอง จงระวังระไวให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมาร ดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ ‘ 1 เปโตร 5:8 https://www.bible.com/bible/174/1PE.5.8       …

มีคนจ้องเล่นงานเราอยู่ Read More »

พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมเนื้อหนัง

Intimacy Sunday 10 June 2018 “ท่านที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่าน ผู้เป็นคนแปลกถิ่นและคนต่างด้าว ให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนัง ซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิต จงรักษาความประพฤติอันดีของพวกท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติ เพื่อว่าเมื่อพวกเขาใส่ร้ายพวกท่านว่าประพฤติชั่ว พวกเขาจะได้เห็นคุณความดีของพวกท่าน และจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมาเยือน” ‭‭1 เปโตร‬ ‭2:11-12‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.2.11-12.thsv11   + เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ อยู่ในเราเสมอ เราจึงสามารถรับการปกป้อง และปลดปล่อยทั้งสิ้น ได้  + ด้วย_ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ เราจึงควบคุมเนื้อหนังให้อยู่ใต้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระองค์เองจะช่วยให้เราดำเนินชีวิตตาม พระวจนะและพระคุณพระเจ้า  จงสำแดงความดีจากพระเยซูคริสต์ให้คนอื่นได้เห็น อาเมน